Negotiations (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02WYK0124
Język wykładowy:Język angielski
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: przedmiot fakultatywny do wyboru dla studentów III, IV i V roku prawa, administracji i europeistyki, znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym.
CEL WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, ITP.: Celem przedmiotu jest rozwój praktycznych umiejętności negocjacyjnych studentów prawa. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, demonstracji i ćwiczeń, które wymagają zaangażowania uczestników kursu. Celem przedmiotu jest wypracowanie zdolności niezbędnych do prowadzenia skutecznych negocjacji, a także umiejętności koniecznych do wypracowania indywidualnego stylu negocjacyjnego pozwalającego uczestnictwo w skutecznych negocjacjach i przystosowanie się do zmieniających warunków podczas negocjacji.
METODY DYDAKTYCZNE: metoda sokratejska, burza mózgów, praca w grupach, studium przypadku
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
TEMATY ZAJĘĆ
Introduction Class:
Class Overview
Why Negotiation?
What Skills Do you bring to Negotiation? A Self Evaluation.
Developing a Personal Style of Negotiation
The Primary Negotiation Styles
What Style of Negotiator are you?
Which Style Works Best?
Exercise
Negotiation Basic Skill 1: Preparation
Preparing Yourself
Knowing the Other Side
Knowing the Market
Exercise
Negotiation Basic Skill 2: Setting Limits and Goals
Setting Good Goals: BATNA
Evaluating your Goals: ZOPA
Maintaining your Goals: Reservation Point
Making an Opening Offer
Exercise
Negotiation Basic Skill 3: Good Listening Skills
Active Listening Skills
Asking the Right Questions
The Art of Body Language
Exercise
Negotiation Basic Skills 4: Clarity of Communication
Getting your Point Across
Barriers to Clarity
Things you should never say in a Negotiation
Exercise
Negotiation Basic Skills 5: Keeping Emotional Distance
The Need and Use of Timeouts
Dealing with your Hot Buttons and Other Emotional Responses
Dealing with Difficult People and Situations
Exercise
Negotiation Basic Skills 6: Knowing how to Close a Deal
Win-Win Negotiation?
Finding Creative Solutions
Bringing Closure to A Deal
Exercise
Different Cultures and Negotiating Styles
Does it matter where you come from?
Is there a National Negotiation Style?
Cultural and Language Considerations
Exercise
Negotiation with the Opposite Sex
Does it really matter what Gender the Negotiator is?
Tips for Women Negotiating with Men
Tips for Men Negotiating with Women
Complex Negotiations
Dealing with Multiple Parties/Interests
Negotiation over the Telephone and Internet
Exercise
Negotiation and the Lawyer – Special Considerations
What does it mean to Negotiate for someone else?
What Ethical rules apply?
Applying Negotiation Skills as a Lawyer
Exercise
Examples of Successful and Failed Negotiations: What can we learn?
Exercise
Preparation for Final Negotiation Exercises
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, uczestnictwo w finałowym ćwiczeniu – negocjacjach
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: udział w ćwiczeniach, negocjacjach i debatach
KRYTERIA ZALICZENIA:
1.Obecność na min. 60 % zajęć
2.Aktywność na zajęciach – udział w ćwiczeniach, negocjacjach i debatach
3.Prowadzenia dziennika negocjacji według wytycznych prowadzącego
4.Udział w finałowych negocjacjach
5.Ocena końcowa stanowi przedmiot negocjacji prowadzącego i uczestnika kursu z uwzględnieniem punktów 1-4.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Wykład
2.Materiały zapewniane przez prowadzącego, sprawy przed sądami amerykańskimi
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: n/d