Nowy Testament: Pisma Apostolskie (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01CWI0032
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele
przedmiotu: Zapoznanie z ewangelizacją św. Pawła według Dziejów Apostolskich prowadzącą do powstawania wspólnot chrześcijańskich w kontekście tła geograficznego, historycznego i kulturowego danego miejsca oraz pogłębienie jej w oparciu o listy Apostoła narodów w połączeniu z nabywaniem umiejętności aktualizacji tekstu biblijnego.
Ograniczenia: Umiejętność krytycznej analizy i rozumienia Biblii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści
programowe: Problematykę zajęć wyznacza temat: „Ewangelizacja św. Pawła. Powstawanie i rozwój wspólnot chrześcijańskich”. Z działalności św. Pawła według Dziejów Apostolskich przedstawia się pobyt Apostoła w następujących miejscach: Antiochia Syryjska (Dz 11,19-30; 13,1-3), Cypr (Dz 13,4-12), Antiochia Pizydyjska (Dz 13,13-52), Ikonium (Dz 14,1-6a), Listra (Dz 14,6b-20), Derbe i powrót do Antiochii (Dz 14,21-28), Filippi (Dz 16,11-40), Tesalonika (Dz 17,1-9), Berea (Dz 17,10-15), Ateny (Dz 17,16-34), Korynt (Dz 18,1-17), Efez (Dz 18,23-19,40), Troada (Dz 20,1-13), Milet (Dz 20,14-38), Tyr (Dz 21,1-6), Jerozolima (Dz 21,17-23,35), Cezarea (Dz 24-26), Rzym (Dz 28,11-31).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody
dydaktyczne: Prezentacja przez jednego prelegenta tła działalności św. Pawła w danym miejscu od strony geograficznej, historycznej i kulturowej. Wspólna praca z tekstem biblijnym tak by wydobyć z niego szczegóły dotyczące wcześniej omówionego tła, główny wątek ewangelizacji, oraz wskazać na możliwości aktualizacji orędzia dzisiaj. Na koniec drugi prelegent pogłębia ewangelizację w relacji Łukasza (Dz), sięgając do tekstów św. Pawła z jego listów na dany temat.


Forma i warunki zaliczenia zajęć:
Pisemne opracowanie i wygłoszenie referatu z problematyki tła geograficznego, historycznego i kulturowego jakiegoś miejsca działalności św. Pawła albo opracowanie i wygłoszenie referatu na temat jakiegoś aspektu tej działalności, ale w oparciu o nauczanie św. Pawła. Każdy dodatkowo winien przygotować na piśmie trzy wypowiedzi o ewangelizacji św. Pawła według Dz, zwracając uwagę na odbicie tła w tekście Łukasza, na specyfikę ewangelizacji danego miejsca i możliwości jej aktualizacji dzisiaj.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura: Teksty źródłowe z „Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych red. A. Jankowski, L. Stachowiak, K. Romaniuk, wyd. 4, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań-Warszawa 1989.
Lektura obowiązująca: Rakocy W., Paweł apostoł Żydów i pogan, Kraków 1997; tenże, Paweł Apostoł. Chronologia życia i pism, Częstochowa 2003; Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. IX, red. J. Frankowski, S. Mędala, Warszawa 1997.