Teologia dogmatyczna: sakramentologia (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01CWI0035
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu: uzupełnienie systematycznego wykładu z sakramentologii. Prace ćwiczeniowe powinny nauczyć studentów analizy szczegółowych zagadnień z sakramentologii w świetle całej teologii, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów Magisterium Kościoła. Ćwiczenia winny zaowocować praktyczną umiejętnością rozwiązywania poszczególnych zagadnień z sakramentologii w oparciu o solidną bazę teologii dogmatycznej.
Ograniczenia: obowiązkowy udział w wykładzie z sakramentologii.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe: Każdy student przygotowuje i przedstawia temat z zakresu sakramentologii, po czym następuje dyskusja i podsumowanie prowadzącego. Student pisze pracę o znamionach pracy naukowej. Ocena końcowa obejmuje napisaną pracę, przedstawienie tematu i zaangażowanie w dyskusji na pozostałych ćwiczeniach.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: metody dialogowe, metody problemowe, metody warsztatowe, praca w grupach, praca z tekstem, prezentacje multimedialne.
Forma i warunki zaliczenia zajęć: Praca pisemna z jednego tematu, przeprowadzenie ćwiczeń, aktywność na pozostałych ćwiczeniach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:
1.Bartnik C.S., Dogmatyka katolicka, t. II, Lublin: Wyd. KUL 2003, s. 587-795.
2.Blaza M., Kowalczyk D., Traktat o sakramentach, Warszawa: Biblioteka Więzi 2007.
3.Romaniuk K., Sakramentologia biblijna, Warszawa 1994.
4.Skowronek A., Sakramenty wiary. Spotkania z Chrystusem w Kościele. W profilu ekumenicznym, t.1-5, Włocławek 1995-1998.
5.Testa B., Sakramenty Kościoła, Poznań 1998.
Ponadto literatura szczegółowa do poszczególnych tematów.