Teologia dogmatyczna: trynitologia (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01CWI0048
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu: umiejętność interpretacji źródeł trynitologicznych w kontekście oraz w aspekcie egzystencjalnym

Ograniczenia: znajomość traktatu De Deo uno, zarysu patrologii i podstaw hermeneutyki teologicznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Studenci referują wyznaczone przez prowadzącego i opracowane przez nich samodzielnie tematy prac. Tematy dotyczą biblijnych podstaw nauki o Bogu w Trójcy Osób. Prowadzący podaje teksty biblijne do przeanalizowania ich przez studenta pod kontem trynitologicznym. Teksty są tak dobrane, aby prezentowały podstawy nauki Nowego Testamentu na temat Trójcy Świętej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: metody dialogowe, metody warsztatowe, metody problemowe, metoda projektów, praca z tekstem, praca w grupie
Forma i warunki zaliczenia zajęć: kolokwium ze znajomości KKK De Deo Trino, prezentacja losowo wskazanego zagadnienia, udział w dyskusjach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
W. Breuning, Nauka o Bogu. Podręcznik teologii dogmatycznej, red. W.Beinert, tłum.pol. J. Fenrychowa, Kraków 1999; F. Courth, Bóg trójjedynej miłości, tłm. pol. M. Kowalczyk, Poznań 1997; W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa, tłum. pol. J. Tyrawa, Wrocław 1996; Cz. S. Bartnik, Teologia Katolicka, t. I, Lublin 1999.