Stary Testament: Księgi Prorockie (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01CWI0040
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel
• samodzielna interpretacja tekstów biblijnych
• umiejętność posługiwania się narzędziami interpretacji literackiej tekstów biblijnych
• praktyczna znajomość literatury prorockiej Starego Testamentu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Program
• prezentacja kluczowych tekstów dla danej księgi prorockiej
• zapoznanie się z zasadniczymi elementami teologii ksiąg prorockich
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń
Ocenie podlega przygotowanie i aktywność podczas ćwiczeń, znajomość tekstu biblijnego oraz praca podejmująca problem analizowany na ćwiczeniu wybranym przez studenta. Dokładne omówienie warunków zaliczenia na: www.prorok.win.pl

Metody dydaktyczne
Metody wskazane przy każdej jednostce ćwiczeniowej: wykorzystują narzędzia egzegetyczne wskazane przez dokument Papieskiej Komisji Biblijnej o Interpretacji Pisma Świętego w Kościele
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura
Podstawowa
• W. Pikor, Czytamy Stary Testament. Ćwiczenia do wykładów z biblistyki (Biblia – katecheza – życie 1), Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007
Uzupełniająca
• wskazana przy każdej jednostce ćwiczeniowej w książce W. Pikora, Czytamy Stary Testament
8) Metody dydaktyczne
Metody wskazane przy każdej jednostce ćwiczeniowej: wykorzystują narzędzia egzegetyczne wskazane przez dokument Papieskiej Komisji Biblijnej o Interpretacji Pisma Świętego w Kościele