Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01CWI0031
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Ćwiczenia dopełniają wykłady z Nowego Testamentu i mają na celu wprowadzenie studenta w samodzielną refleksję nad najważniejszymi problemami egzegezy Ewangelii synoptycznych i Pism Janowych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Czytanie Ewangelii synoptycznych i Pism św. Jana nadal nastręcza wiele trudności. Chodzi tutaj głównie o właściwe zrozumienie osoby Jezusa Chrystusa w świetle teologicznej popaschalnej refleksji Ewangelistów. Kim był Jezus Chrystus dla Ewangelistów? W jaki sposób chcieli oni wzbudzić wiarę u swoich adresatów w to, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem? Kolejnym ważnym tematem obecnym w Ewangeliach synoptycznych i Pismach Janowych jest rola Kościoła i jego powiązanie z osobą i misją Jezusa. Gdzie i w jaki sposób Ewangeliści i św. Jan ukazują Kościół jako naturalną kontynuację zbawczego dzieła Jezusa? Dlaczego Kościół w swej istocie, jako wspólnota wierzących w Chrystusa, jest niezbędny dla zbawienia świata? Jaka zależność istnieje pomiędzy Kościołem a Królestwem Bożym? Te i inne pytanie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne:
Krótki wykład wprowadzający w problematykę, referaty przygotowywane przez poszczególnych studentów, dyskusja nad wybranym zagadnieniem oraz możliwość wymiany myśli, spostrzeżeń i wątpliwości.
9. Formy i warunki zaliczenia zajęć:
Referat z wybranego zagadnienia i umiejętność przeprowadzenia argumentacji egzegetycznej podczas publicznej dyskusji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:
H. Langkammer, „Królestwo Boże w przepowiadaniu Jezusa (Ewangelie synoptyczne)”, w: S. Łach, M. Filipiak (red.), Królestwo Boże w Piśmie świętym, Lublin, 1976, ss. 328-338; L. R. Moran, Chrystus w historii zbawienia, Warszawa 1982; C.H. Dodd, Założyciel chrześcijaństwa, Paryż 1978 (tł. Z. Kubiak, Kraków 1983); J. Banak, „Świadectwa niechrześcijańskie o Jezusie Chrystusie”, Ateneum Kapłańskie 99 (1982) 250-265; J. Kudasiewicz, „Jezus z Nazaretu czy wspólnota wierząca u początku Ewangelii?”, Zeszyty Naukowe KUL 28,1 (1985) 3-13; Id., Teologia Ewangelii Synoptycznych (Teologia Nowego Testamentu, 1), Lublin 1986; J. Szlaga, „Koncepcja Królestwa Bożego w Ewangelii św. Jana”, w: S. Łach, M. Filipiak (red.), Królestwo Boże w Piśmie świętym, Lublin, 1976, 187-193; F. Gryglewicz, „Patrzenie na Jezusa w świetle czwartej Ewangelii”, Częstochowskie Studia Teologiczne 6 (1978) 195-219; Id., „Wiara Janowych gmin kościelnych”, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 25,1 (1978) 103-110.