Pedagogika społeczna (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:05700-XXXX-01KON0110
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Głównym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu interpretacji środowiskowych uwarunkowań wychowawczych, ukazanie środowisk wychowawczych, ról społecznych oraz metod i zasad pracy socjalnej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Głównym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu interpretacji środowiskowych uwarunkowań wychowawczych, ukazanie środowisk wychowawczych, ról społecznych oraz metod i zasad pracy socjalnej. Na podstawie diagnozy środowisk wychowawczych studenci będą konstruować programy pracy socjalnej z wykorzystaniem metod pracy socjalnej na rzecz rozwiązywania współczesnych problemów społecznych.
Podczas zajęć studenci zapoznani zostaną z następującymi zagadnieniami:
- geneza pedagogiki społecznej,
- prekursorzy i twórcy pedagogiki społecznej,
- podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej (wychowanie, socjalizacja, siły społeczne, grupa, środowisko)
- role społeczne oraz ich jednostkowe i społeczne znaczenie,
- funkcje i teren działań pedagogiki społecznej,
- metody i zasady pracy socjalnej (metoda indywidualnych przypadków, metoda grupowa, metoda pracy środowiskowej)
- typologia środowisk wychowawczych współczesnego człowieka, diagnoza podstawowych środowisk wychowawczych:
istota i zakres diagnostyki pedagogicznej środowiska w pedagogice społecznej,
rodzina jako naturalne środowisko socjalizacyjno-wychowawcze,
środowisko lokalne i jego oddziaływanie socjalizacyjne: zakres i właściwości, norma obyczajowa, kontrola społeczna, więzi międzyludzkie, struktura, funkcje, przemiany,
środowisko miejskie i wiejskie - podstawowe cechy, analiza porównawcza społeczno-wychowawczego oddziaływania,
rola grup rówieśniczych w socjalizacji jednostki - pierwotność i wtórność grup rówieśniczych, właściwości związków rówieśniczych, mechanizmy oddziaływania grupy, struktura i funkcje grupy rówieśniczej,
współczesne zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży.
- dysfunkcjonalne aspekty rzeczywistości społecznej: ubóstwo społeczne, bezdomność, bezrobocie, sieroctwo społeczne, psychiczne, migracje, zagrożenia szans edukacyjnych środowisk wiejskich,
- czas wolny i jego aspekt wychowawczy.
- pedagogika społeczna wobec problemów ludzi starych.
- projekty działań społecznych na przykładzie wybranych programów socjalnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student po zakończeniu zajęć powinien:
- dokonać interpretacji środowiskowych uwarunkowań procesów wychowawczych;
- konstruować program pracy socjalnej z wykorzystaniem metod pracy socjalnej na rzecz rozwiązywania współczesnych problemów społecznych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Cichosz (red.), Pedagogika społeczna. Tradycja-teraźniejszość -nowe wyzwania, Wyd. Wszechnica Mazurska, Olecko 2001.
Górnikowska-Zwolak E., Radziewicz-Winnicki A., (red.), Pedagogika społeczna- między stagnacją a zaangażowaniem, Wyd. UŚ Katowice 1999.
Kawula S., Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność - perspektywy, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2001.
Lepalczyk I, Marynowicz-Hetka E., Przekształcanie środowiska społecznego.Dorobek i kierunki dalszych badań, Wyd. Lod-Art., Łódź 1990.
Pilch T., Lalak D., Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999.
Pilch T., I. Lepalczyk, Pedagogika społeczna, Wyd. Żak, Warszawa 1995.
Przecławska A., W. Theiss (red.), Pedagogika społeczna. Pytania o wiek XXI, Warszawa 1999.
Radlińska H., Pedagogika społeczna, Wrocław 1961.
Theiss W., Radlińska, Wyd. Żak, Warszawa 1997.
Trempała E., Cichosz M., Pedagogika społeczna, Wyd. Wszechnica Mazurska, Olecko 2001.