Kościelne prawo małżeńskie i rodzinne (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10900-XXXX-0200SEM0116
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
CEL SEMINARIUM: Napisanie pracy doktorskiej, umiejętność posługiwania się metodami naukowymi, umiejętność korzystania ze źródeł i opracowań naukowych.
w zakresie wiedzy: fundamentalne informacje na temat pisania prac naukowych
w zakresie postaw:
w zakresie umiejętności: posługiwanie się tekstem źródłowym; dokonywanie odpowiedniej analizy tekstu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Szczegółowe omówienie pisania prac doktorskich: ustalenie problemu
Zaznajomienie ze sposobami gromadzenia materiału
Ocena zebranego materiału
Zaznajomienie się z metodą pracy doktorskiej. Sporządzanie bibliografii i jej podział
Cytowanie i sporządzanie przypisów bibliograficznych. Tworzenie roboczego planu pracy i pisanie pierwszej redakcji pracy doktorskiej
Uwagi redakcyjne przydatne w pisaniu pracy takie jak: styl, zasady interpunkcyjne, autokorekta itp.
Praktyczne przygotowanie pracy doktorskiej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
-