Podstawy dyrygentury chóralnej (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04CWI0116
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Celem kształcenia jest nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie działalności dyrygenckiej, umożliwiającej prowadzenie chórów, zespołów kameralnych i zespołów wokalno - instrumentalnych. Obejmuje: naukę dyrygowania, rozczytywanie i składanie utworów z zespołem, rozwijanie techniki manualnej, umiejętności posługiwania się schematami metrycznymi, realizację różnego rodzaju artykulacji i dynamiki, ćwiczenie niezależności rąk.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści kształcenia:
Problematyka techniki manualnejAparat ruchowy, postawa, opanowanie schematów schematów metrycznych prostych i złożonych, auftakt, fermata, synkopa, pauza, cezura, oddech. Realizacja podstawowych elementów dzieła muzycznego w technice dyrygenckiej: metrum, dynamika, agogika, artykulacja, frazowanie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć: ćwiczenia grupowe.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych : sala wyposażona w instrument (fortepian lub pianino), partytury utworów muzycznych.

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych: 25% - przygotowanie do zajęć25% - aktywność na zajęciach50% - prawidłowa realizacja zadań ćwiczeniowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura przedmiotu:
Bury E. Nowa technika dyrygentury. PWN 1989. Lasocki J. Chór - poradnik dla dyrygentów. PWM 1968. Kiser W. Organizacja i kształcenie zespołów wokalnych. PZWS Warszawa 1971. Zabłocki J. O technice dyrygowania. COK Warszawa 1972. Bok J. Sztuka dyrygowania chórem. w: Ruch Muzyczny. Warszawa 1983