Etyka zawodowa (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503KON0250
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem konwersatorium jest zaznajomienie studentów z wybranymi zagadnieniami etyki zawodowej i etyki pedagogicznej. Zajęcia są ukierunkowane na ćwiczenie umiejętności racjonalnego rozstrzygania problemów moralnych oraz umiejętności argumentowania „za i przeciw” pewnemu działaniu.

Zamierzone efekty kształcenia:
rozpoznawanie i wyjaśnianie problemów moralnych związanych z wykonywaniem czynności zawodowych,
analizowanie i wyjaśnianie problemów pedagogicznych pod kątem ich moralnej kwalifikacji,
porównywanie i ocenianie możliwych rozstrzygnięć sytuacji problemowych,
krytyka wybranych stanowisk etycznych odnośnie podstawowych zagadnień przedmiotu,
samodzielne prezentowanie problemów z zakresu etyki zawodowej i pedagogicznej,
umiejętność uczestnictwa w dyskusji oceniającej słuszność argumentów „za i przeciw” pewnemu działaniu,
wyrażanie sądów w sprawach dotyczących zagadnień moralnych,
wrażliwość na kwestie moralne związane z wykonywaniem zawodu,
dbałość o „dobre praktyki” w ramach wykonywania zawodu pedagoga..
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
wybrane zagadnienia z etyki zawodowej: etyka zawodowa pedagoga, etyka zawodowa prawnika (adwokata, sędziego, prokuratora), etyka zawodu lekarza, etyka zawodów: policjanta, strażaka, wojskowego oraz wybrane zagadnienia z etyki pedagogicznej: niepełnosprawni: izolacja czy integracja?, etyczne aspekty starości i wychowanie do starości, ingerencja w ludzką psychikę, kary cielesne, wolność i przymus w wychowaniu, intymność wychowanka w wychowaniu, prawda i prawdomówność w wychowaniu (czy wychowanie dopuszcza kłamstwo?), dobro wychowanka a dobro grupy (czy można pogodzić te dwa typy dobra?), etyczne aspekty działalności sekt, etyczne aspekty uzależnień (nikotynizm, alkoholizm, narkomania i inne), etyka a Internet i etyka w Internecie, etyczne aspekty feminizmu, wychowawcza rola sztuki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, metody dialogowe, metody problemowe.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: rzutnik multimedialny.
forma i warunki zaliczenia:
zaliczenie na ocenę, warunki zaliczenia: aktywne uczestnictwo w dyskusji (40 %), przygotowanie i przeprowadzenie dyskusji dotyczącej wybranego problemu z dziedziny etyki zawodowej lub etyki pedagogicznej (60 %).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Chudy W., Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej, oprac. A. Szudra, TN KUL, Lublin 2008.
Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, t. 1, t. 2, WAM, Kraków 1982.
Literatura uzupełniająca:
Starnawski W., Bycie osobą. Podstawy moralności i wychowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011.