Wybrane zagadnienia z systemów kształcenia (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503KON0328
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenie i cele przedmiotu:
Nabycie przez studentów wiedzy o wybranych systemach wychowawczo - dydaktycznych; poznanie metod oraz środków dydaktycznych potrzebnych do realizacji celów i treści kształcenia w analizowanych systemach i programach; kształtowanie postawy otwartości na wykorzystywanie elementów wybranych systemów kształcenia z własnej pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Zamierzone efekty - student w wyniku realizacji celów powinien:
· w zakresie wiedzy - wymienić i opisać założenia wybranych systemów wychowawczo - dydaktycznych oraz programów.
· w zakresie umiejętności - dokonywać krytycznej analizy wybranych systemów kształcenia oraz programów, projektować zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w ramach poznanych systemów, wykorzystywać elementy wybranych systemów w praktyce szkolnej.
· Inne kompetencje - poszukiwać alternatywnych metod nauczania i wychowania, innowacyjnych rozwiązań wychowawczo - dydaktycznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
· Wybrane systemy wychowawczo - dydaktyczne,
· Organizacja zajęć w wybranych systemach kształcenia,
· Metody i środki dydaktyczne stosowane w wybranych systemach kształcenia
Treści, metody i środki dydaktyczne w systemie Marii Montessori
Treści, metody i środki dydaktyczne w pedagogice C. Freineta
Treści, metody i środki dydaktyczne w szkołach waldorfskich
Założenia pedagogiczne J. Korczaka
· Konstruowanie środków dydaktycznych wg założeń i zasad poznanych systemów kształcenia
· Rola nauczyciela, rodzica i ucznia w wybranych systemach kształcenia
· Projektowanie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w ramach poszczególnych systemów i programów.
· Wykorzystanie elementów wybranych systemów kształcenia w świetle nowej podstawy programowej w reformującej się szkole w Polsce
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
· Metody dialogowe
· Metody warsztatowe
· Praca w grupach
pomoce dydaktyczne - rzutnik multimedialny
Forma i warunki zaliczenia - aktywny udział w analizowaniu problemów 25%; projektowanie zajęć w ramach wybranego systemu wychowawczo - dydaktycznego 50%; wykonanie pomocy dydaktycznej wg założeń wybranego systemu wychowawczo - dydaktycznego 25%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
S. Guz, Metoda Montessori w przedszkolu i szkole, Lublin 2006.
H. Semenowicz, Nowoczesna szkoła technik francuskich C. Freineta. Warszawa 1996.
B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2001;
D. Klus - Stańska, E. Szatan, D. Bronk (red.), Wczesna edukacja. Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno - badawczych, Gdańsk 2006. (wybrane 2 artykuły wg zainteresowań studentów)
Literatura uzupełniająca:
R. Pachociński, "Współczesne systemy edukacyjne, Warszawa 2000.
K. Baranowicz, Modele alternatywnych systemów kształcenia, [w:] B. Śliwerski, Pedagogika alternatywna - dylematy teorii, Kraków 2000.