Legal advocacy (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02WYK0106
Język wykładowy:Język angielski
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: przedmiot fakultatywny do wyboru dla studentów III, IV i V roku prawa, administracji i europeistyki, znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym.
CEL WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, ITP.: Celem przedmiotu jest rozwój praktycznych umiejętności prawniczych niezbędnych do reprezentowania klientów przed sądami. Podczas zajęć wykorzystywane są sprawy sprzed amerykańskich sądów jako studia przypadków. Studenci w ramach zajęć zobowiązani są do przedstawienia mowy wstępnej i końcowej oraz do przeprowadzenia przesłuchania bezpośredniego i krzyżowego świadków. Ostatecznym ćwiczeniem studentów w ramach zajęć jest udział symulacji procesu amerykańskiego w procesie karnym lub cywilnym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Introduction to Legal Advocacy and its importance.
In Class Exercise: Introductory Presentations
Homework: Introductory Speech
Public Speaking Skills – Establishing a relationship with your audience.
Reading: Legal Advocacy Handbook – Oral Advocacy Skills and Establishing a Relationship with your Audience Sections
Homework: Introductory Speeches Continued
Introduction to the Adversarial Process, Overview of An American Jury Trial.
Reading: Legal Advocacy Handbook – Adversarial System; Overview of an American Jury Trial Sections.
In Class Exercise: Adversarial vs. Inquisitorial Trial Systems
Jury Selection in the American Trial System.
Reading: Article on the US Jury Trial
In Class Exercise: Jury Selection Fact Pattern
Developing a Theory of the Case/Opening Statements
Reading: Legal Advocacy Handbook – Developing a Theory of the Case/Opening Statements Section.
In Class Exercise: Developing a Theory of the Case.
Homework: Opening Statements
Direct Examination of a witness.
Reading: Legal Advocacy Handbook – Direct Examination of a Witness Section
In Class Exercise: Direct Examination Scenarios
Homework: Direct Examination
Cross Examination of a witness.
Reading: Legal Advocacy Handbook – Cross Examination of a Witness Section
In Class Exercise: Cross Examination Scenarios
Homework: Cross Examination
Use of Exhibits in the Courtroom.
Reading: Legal Advocacy Handbook – Using Exhibits Section
In Class Exercise: Use and Types of Exhibits
Homework: Direct Examination using Exhibits
The Closing Argument
Reading: Legal Advocacy Handbook – Closing Arguments Section
In Class Exercise: Identifying Arguments
Homework: Closing Arguments
Evidence and it’s admission at Trial.
Reading: Legal Advocacy Handbook - Simplified Rules of Evidence
In Class Exercise: Objections and Responses
The form and function of the Trial; Professional Responsibility of the Trial Lawyer.
In Class Exercise: Lawyer’s Professional Responsibility Exercise
Oral Advocacy toward the Court sitting without a Jury. Pre-Trial Arguments.
In Class Exercise: Arguments before the Court.
Final Trials – Review of the Law and Facts in the individual cases.
Reading: Assigned Case Files
Preparation for Final Trials
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: metoda sokratejska, burza mózgów, praca w grupach, studium przypadku
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, uczestnictwo w finałowym ćwiczeniu – symulacji procesu amerykańskiego.
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: udział w symulacji procesu amerykańskiego
KRYTERIA ZALICZENIA:
Obecność na min. 60 % zajęć
Aktywność na zajęciach – zapoznanie się ze sprawami i przekazanymi materiałami przed zajęciami
Udział w symulacji procesu amerykańskiego
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Wykład
2.Materiały zapewniane przez prowadzącego, sprawy przed sądami amerykańskimi