Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:08900-XXXX-04CWI0038
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w podstawowe zagadnienia związane z kulturą polską, uwzględniające zarówno ujęcie synchroniczne, jak i diachroniczne.
Wymagania wstępne
Znajomość języka polskiego na elementarnym poziomie umożliwiającym podstawową komunikację
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Celem ćwiczeń jest wprowadzenie w podstawowe zagadnienia związane ze specyfiką kultury polskiej, połączone zarysem jej dziejów. W ramach zajęć planowane jest również zwiedzanie Lublina i okolic (Kazimierz, Nałęczów, Kozłówka).Prezentacja Polski jako kraju, zarys jego historii ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki kulturowej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie po semestrze i na koniec zajęć na podstawie obecności na zajęciach (30% oceny), aktywności słuchaczy (30% oceny) i sprawdziany znajomości wiedzy (40 % oceny)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, Warszawa 1991, t. 1-3; B. Suchodolski, Dzieje kultury polskiej, Warszawa 1991; M. Bogucka, Dzieje kultury polskiej do 1918 roku, Wrocław 1989; Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej, pod red. J. Kłoczowskiego, Lublin 1989-1990, t. 1-2.N. Davies, Boże igrzysko, Kraków 1989 (i wyd. następne); Jerzy Kłoczowski, Młodsza Europa, Warszawa 2003; S. Sawicki, Ethos literatury polskiej, [w:] Tenże, Wartość, sacrum, Norwid, Lublin 1994; M. Bogucka, Dzieje kultury polskiej do 1918 roku, Wrocław 1991; Wybrane wiersze i fragmenty prozy z literatury polskiej.