Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:09300-XXXX-04CWI0037
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Ćwiczenia są przeznaczone dla studentów, którzy nie opanowali języka polskiego w stopniu wystarczającym do studiowania filologii polskiej. Na zajęciach uczą się, jak poprawnie mówić i pisać po polsku.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć obejmuje: informację na temat dostępnych słowników języka polskiego, słowników poprawnościowych, słowników synonimów itp., ćwiczenia ze słownikami, np. nad rozszerzaniem słownictwa i frazeologii; poznawanie i utrwalanie trudnych form odmiany wyrazów (m. in. odmiana nazw własnych, tworzenie trybu przypuszczającego); doskonalenie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzeń przy zastosowaniu reguł składniowych (m. in. ćwiczenia w poprawnym używaniu składni z liczebnikiem i imiesłowem); ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne, ćwiczenia stylistyczne (ustne, np. dyskusja, referat, przemówienia; pisemne, np. opis, opowiadanie, rozprawka); dodatkowe ćwiczenia fonetyczne (np. wymowa trudniejszych grup spółgłoskowych, akcent).

Metody dydaktyczne: Konwersacyjna, problemowa, praca w grupach
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywny udział w zajęciach, kolokwium zaliczeniowe
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Materiały własne prowadzącego