Dydaktyka ogólna (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05900-XXXX-0503CWI0138
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Cel zajęć:
wspomaganie studentów w nabyciu praktycznych umiejętności planowania pracy dydaktycznej.Student w wyniku realizacji celów powinien:
Wiedza:
znać zasady formułowania celów kształcenia, charakteryzować zasady nauczania, metody nauczania, formy organizacyjne pracy, środki dydaktyczne, rozumieć rolę prawidłowo zaprojektowanych zajęć lekcyjnych dla efektywności procesu kształcenia
Umiejętności:
prawidłowo formułować cele kształcenia z uwzględnieniem taksonomii celów; prawidłowo dobrać metody, formy i środki dydaktyczne do konkretnych sytuacji dydaktycznych; zaprojektować narzędzia kontroli pracy uczniów; zaprojektować i sporządzić autorską pomoc dydaktyczną; sporządzać konspekt do lekcji z uwzględnieniem własnych twórczych rozwiązań;Inne kompetencje (postawy): ma poczucie odpowiedzialności za prawidłowo zaprojektowany i realizowany proces dydaktyczny; jest przekonany o konieczności planowania pracy dydaktycznej;
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
treści programowe
Formułowanie celów kształcących w poszczególnych kategoriach; Stosowanie wybranych zasad nauczania - projektowanie sytuacji dydaktycznych; Stosowanie metod nauczania ze szczególnym uwzględnieniem metod dialogowych, aktywizujących i Wspomaganych technologiami informacyjnymi - projektowanie sytuacji dydaktycznych; Dobór form organizacyjnych w integracji z celami, zasadami i metodami nauczania;Projektowanie pomocy dydaktycznych;Projektowanie narzędzi oceniających - metody i kryteria kontroli i oceny ucznia;Projektowanie procesu dydaktycznego, w tym sporządzanie konspektów lekcji
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Forma zajęć: ćwiczeniaMetody: dyskusja, metoda projektów, ćwiczenia warsztatowe, twórcza analiza wybranych sytuacji dydaktycznych.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: rzutnik multimedialny, do wglądu pakiety edukacyjne na wybrane szczeble kształcenia, dostępne w laboratorium pomoce dydaktyczne.
forma i warunki zaliczenia
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych:obecność na zajęciach - 10%, aktywny udział w zajęciach - 20%, kolokwia - 40%, wykonane samodzielnie prace: pomoc dydaktyczna, konspekt do lekcji - 30%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
F. Bereźnicki. Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków 2007. Cz. Kupisiewicz. Dydaktyka ogólna. Warszawa 2002. K. Kruszewski (red.) Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa 2004. W. Okoń. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 1987.
uzupełniająca:
M. Śnieżyński. Dialog edukacyjny. Kraków 2001.B. Niemierko. Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa 2007.G. Petty. Nowoczesne nauczanie. Sopot 2010.M. Węglińska. Jak przygotować się do lekcji. Kraków 2005.H. Szaleniec. Jak Komunikować uczniom wyniki egzaminów. Warszawa 2005.E. Goźlińska. Jak skonstruować grę dydaktyczną. Warszawa 2004.
inne pomoce dydaktyczne:wybrane programy nauczania, podręczniki, konspekty do lekcji, pomoce dydaktyczne profesjonalne i wykonane przez studentów.