International Human Rights in Practice (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02WYK0089
Język wykładowy:Język angielski
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: przedmiot fakultatywny do wyboru dla studentów III, IV i V roku prawa, administracji i europeistyki, znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym.
CEL WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, ITP.: Zajęcia koncentrują się na głównych kwestiach ochrony praw człowieka w systemie międzynarodowym. Głównym celem przedmiotu jest poprzez praktyczne ćwiczenia zaznajomienie z podstawowymi aspektami ochrony praw człowieka, m. in. prawem do życia, zakazem tortur lub niegodnego traktowania lub karania, prawem do wolności i integralności osoby, prawem do sądu, prawem do prywatności, życia rodzinnego, domu i korespondencji oraz wolnością słowa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia mają charakter seminarium, które koncentruje się na dyskusji na tematy dotyczące praw człowieka. Przedmiot posługuje się dwoma głównymi formatami: debaty oksfordzkiej oraz symulacji procesowej.
Pierwszy format zajęć koncentruje się na debatach oksfordzkich na wybrane tematy ustalane na początku zajęć. Studenci następnie zapoznają się z materiałami dotyczącymi poszczególnych tematów zapewnionymi przez prowadzącego. Wybrani studenci podczas debat przedstawią swoje argumenty za lub przeciw wybranym tematom. Pozostali uczestnicy kursu mogą swobodnie uczestniczyć w debacie. Prowadzący w charakterze moderatora debaty czuwa nad przebiegiem ćwiczenia. Pod koniec debaty, uczestnicy głosują nad rozstrzygnięciem kwestii.
Drugi format zajęć skupia się na symulacjach przesłuchań/procesów dotyczących ochrony praw człowieka z rzeczywistych spraw. Następnie uczestnicy kursu argumentują w imieniu dwu stron, studenci występują także w charakterze sądu. Pod koniec wystąpienia, uczestnicy głosują nad wynikiem sprawy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: metoda sokratejska, burza mózgów, praca w grupach, studium przypadku
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, uczestnictwo w finałowym ćwiczeniu – symulacji procesu amerykańskiego.
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: udział w debatach, sprawach i pozostałych ćwiczeniach
KRYTERIA ZALICZENIA:
Obecność na min. 60 % zajęć
Aktywność na zajęciach –
Każdy student jest zobowiązany do udziału w charakterze prezentującego daną kwestię lub prawnika adwokatującego za danym tematem
Ocena z zajęć stanowi wypadkową aktywności na zajęciach, wyników debaty lub procesu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Wykład
2.Materiały zapewniane przez prowadzącego, sprawy przed sądami amerykańskimi