American constitutional law (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02WYK0084
Język wykładowy:Język angielski
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: przedmiot fakultatywny do wyboru dla studentów III, IV i V roku prawa, administracji i europeistyki, znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym.
CEL WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, ITP.: zaznajomienie studentów z wybranymi zagadnieniami prawnymi Konstytucji Stanów Zjednoczonych. I część kursu ma na celu przekazanie wiedzy co do formy i struktury rządów ustanowionych w Konstytucji ze szczególnym uwzględnieniem kwestii podziału władzy oraz zasady federalizmu. II część kursu ma na celu zaznajomienie z prawami jednostki gwarantowanymi w Konstytucji, tj. praw w ramach Bill of Rights, wolności słowa, zgromadzenia, religii, prawa do prywatności.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wykład obejmuje materię amerykańskiego prawa konstytucyjnego, głównie w konteksie trójpodziału władzy oraz zasady federalizmu. Druga część kursu dotyczy sfery konstytucyjnych praw jednostek, zwłaszcza wolności słowa, zgromadzeń, wyznania oraz ochrony prywatności.

The Historical and Political Basis for the US Constitution
Reading: Declaration of Independence; Articles of Confederation;
Federalism and the Concepts of Separation of Powers; The Judicial Branch -Courts under the US Constitution
Reading: Marbury v. Madison; Martin v. Hunter’s Lessee; Lujan v. Defenders of Wildlife; Flast v. Cohen.
The Legislative Branch - Congress
Reading: McCulloch v. Maryland; Hammer v. Dagenhart; Wickard v. Filburn; Atlanta Motel v United States; United States v. Lopez; Bailey v. Drexel Furniture Company; South Dakota v. Dole; Reid v. Covert.
The Executve – The President and Administration
Reading: Morrison v. Olsen; Youngstown Co. v. Sawyer; 1973 War Powers Act; United States v. Nixon; Medellin v. Texas
First Amendment – Freedom of Religion – The Establishment Clause
Reading: Everson v. Board of Education of Ewing TP; Lemon v. Kurtzmen; Wallace v. Jaffree; Lynch v. Donnelly; McCreary County v. ACLU; Van Order v. Perry
First Amendment – Freedom of Religion – Free Exercise
Reading: West Virginia State Board of Education v. Barnette; Cantwell v. Connecticut; Torcaso v. Watkins; Sherbert v. Werner; Bowen v. Roy; Wisconsin v. Yoder; Employment Division v. Smith.
First Amendment – Freedom of Speech
Reading: Coates v. City of Cincinnati; New York Times Co. v. United States; Edwards v. South Carolina; United States v. O’Brien; Burning Crosses, Burning Flags – Expressive Conduct and Free Speech; Brandenburg v. Ohio.
Freedom of Speech Continued/Freedom of Press and Association
Reading: Cohen v. California; Chaplinsky v. New Hampshire; Miller v. California; New York Times Co. v. Sullivan; Richmond Newspapers Inc. v. Virginia.
The Right to Privacy
Reading: Griswold v. Connecticut; Roe v. Wade; Bowers v. Hardwick, Lawrence v. Texas
Procedural and Substantive Due Process
Reading: Duncan v. Louisiana;
The Right to Equal Protection
Reading: Rostker v. Goldberg; Craig v. Boren; Loving v. Virginia; Brown v. Board of Education; Korematsu v. United States; Gratz v. Bollinger
Right to Keep and Bear Arms; Right to Travel; Right to Refuse Medical Treatment
Reading: District of Columbia v. Heller; Others as assigned
Right to Vote; The Takings Clause
Reading: Crawford v. Marion County, Others as assigned
Contemporary Issues in American Constitutional Law
Reading: Boumediene v. Bush, Munaf v. Geren, Hamdan v. Rumsfeld
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: metoda sokratejska, burza mózgów, praca w grupach, studium przypadku
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, pozytywna ocena z egzaminu
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin pisemny
KRYTERIA ZALICZENIA:
Obceność na min. 60 % zajęć
Aktywność na zajęciach – zapoznanie się ze sprawami i przekazanymi materiałami przed zajęciami
Ocena min. dost. na egzaminie pisemnym
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1.Wykład
2.Materiały zapewniane przez prowadzącego, sprawy przed sądami amerykańskimi