Metodologia nauk prawnych (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Kod ECTS:10900-XXXX-02WYK0082
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
CEL WYKŁADÓW: Podstawowym celem wykładu jest zapoznanie się z metodami badawczymi stosowanymi w naukach prawnych.
- w zakresie wiedzy: Metodologia badań prawnych jest w ciągłym rozwoju. Obok tradycyjnej metody formalno dogmatycznej należy wymienić inne metody, niespecyficzne dla nauki prawa, ale istotne z punktu widzenia badań nad prawem. Przede wszystkim podkreśla się rolę podejścia socjologicznego, psychologicznego, aksjologicznego, a w ostatnim czasie także podejścia ekonomicznego do prawa. Każdą metodę omawia się oddzielnie. Wykład prezentuje także aktualne spory wokół metody w naukach prawnych: czy istnieje jakaś osobliwa metoda w refleksji nad prawem (autonomia metodologiczna), czy metod jest wiele (pluralizm metodologiczny), czy też metodologia nauk prawnych zależy jedynie od metod innych nauk?,
- w zakresie postaw: obok analizy metod, wykład uczy także analizy tekstów naukowych, poprawnego budowania struktury pracy doktorskiej, stawiania hipotez badawczych, postawy krytycznego myślenia i sposobów argumentowania. Wykład podejmuje również zagadnienie etyki prowadzenia badań naukowych,
- w zakresie umiejętności: wykład kończy zagadnienie publikacji naukowych, czyli umiejętności i form informowania środowiska naukowego o sposobach prezentowania własnych rezultatów badań.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie ogólnej metodologii nauk i metodologii nauk prawnych. Pojęcie przedmiotu, metody i celu badań naukowych
Metody badania prawa: metoda formalno–dogmatyczna, metoda prawno–porównawcza, metody empiryczne, metody statystyczne, metody socjolgiczne, metody psychologiczne, metody antropologiczne (etnologiczne), metody filozoficzne, metody ekonomiczne
Kryteria formalne pracy doktorskiej
Kryteria merytoryczne pracy doktorskiej
Publikacja badań naukowych: książka, artykuł, recenzja
Etyka badań naukowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykład opiera się na analizie znanych tekstów z zakresu metodologii nauk i metodologii nauk prawnych oraz najczęściej spotykanych błędów i uchybień prac doktorskich
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: prezentacja tezy doktorskiej
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin ustny
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.S. Kamiński, Nauka i metoda, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1992. Autor podręcznika prezentuje pojęcie nauki, dokonuje klasyfikacji nauk i wyjaśnia pojęcie i historię metod naukowych.
2.A. Grobler, Metodologia nauk, Wydawnictowo Znak, Kraków 2006. Książka jest przeglądem współczesnych zagadnień metodologii: uzasadniania, logiki pytań, wielości podejść badawczych.
3.J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze, Wydawnictwo Wolters Kluwer, wyd. 2. Kraków 2006. Książka stanowi najnowsze opracowanie problemów metodologicznych nauk prawnych.
4.Z. Ziembiński, Podstawowe problemy prawoznawstwa, Warszawa 1980.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.A. Łopatka (red.), Metody badania prawa, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1973. Pozycja ta prezentuje materiały sympozjum, zorganizowanego w dniach 28-29 IV 1971 w Warszawie, poświęconego zagadnieniu metod prawniczych.
2.G. L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003. Pozycja ta zawiera I rozdział poświęcony metodom w prawoznawstwie.