Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze i czasy nowożytne do 1648 r. (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08300-XXXX-01CWI0091
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Udział w zajęciach winien zaowocować zdolnością prowadzenia samodzielnych poszukiwań naukowych na zadany temat przy wykorzystaniu dostępnej literatury szczegółowej oraz źródeł drukowanych do historii poszczególnych zakonów. Ponadto student zdobywa umiejętność prezentacji wyników swoich badań zarówno w formie ustnej podczas ćwiczeń oraz w formie pisemnego elaboratu opatrzonego właściwym dla nauk historycznych aparatem naukowym.

Przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne
Uczestnikami ćwiczeń są studenci uczęszczający na wykład z historii Kościoła w Polsce: średniowiecze i czasy nowożytne do 1648 r.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe
Ukazanie wkładu zakonów w dzieje i kulturę dawnej Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem działalności następujących rodzin zakonnych: benedyktynów i benedyktynek, cystersów i cysterek, krzyżaków, braci dobrzyńskich, brygidek i brygitianów, augustianów i augustianek, franciszkanów i klarysek, dominikanów i dominikanek, karmelitów trzewiczkowych i karmelitanek, karmelitów i karmelitanek bosych, jezuitów, bazylianów i bazylianek.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Praca z tekstem, prezentacja, dyskusja, praca w grupie
Forma i warunki zaliczenia
Przygotowanie referatu na zadany temat zarówno w formie ustnej jak i pisemnej (30%); aktywność w trakcie zajęć (20%); zaliczenie trzech kolokwiów (30%); egzamin z lektur po wcześniejszym przedstawieniu pisemnej recenzji (20%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca
hasła w Encyklopedii katolickiej (t. I-, Lublin 1973-, dołączona podstawowa bibliografia); J. Marecki, Zakony męskie w Polsce, Kraków 1997; tenże, Zakony żeńskie w Polsce, Kraków 1997; M. Daniluk, K. Klauza, Podręczna encyklopedia instytutów życia konsekrowanego, Lublin 1994; W. Kolak, J. Marecki, Leksykon godeł zakonnych, Łódź 1994; zestaw lektur podany na pierwszych zajęciach i dostępny na stronie internetowej prowadzącego.