Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze i czasy nowożytne do 1648 r. (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii
Kod ECTS:08300-XXXX-0102WYK0091
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Przedmiot niniejszy dąży do poszerzenia i pogłębienia u studentów wiedzy historycznej na temat dziejów Kościoła polskiego do 1648 roku. Historia średniowiecznego Kościoła polskiego powinna studentom nie tyle kojarzyć się z datami i osobami, ale powinna być przez nich postrzegana w szerokim kontekście dziejów politycznych i społecznych. Powinna być interpretowana w świetle obiektywnych źródeł i dążyć do oceny zgodnej z najnowszymi badaniami naukowymi.
Wiedza:
- Student powinien znać podstawowe fakty związane z historią Kościoła polskiego.
- Student powinien posiadać umiejętność wiązania dziejów Kościoła polskiego z procesami historycznymi zachodzącymi w ówczesnym Kościele powszechnym.
- Student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat bogatego dziedzictwa Kościoła polskiego.
- Student powinien znać najwybitniejsze postacie Kościoła polskiego, które zasłużyły się dla jego rozwoju.
- Student powinien nazywać i wyjaśniać różnice występujące pomiędzy nauką Kościoła łacińskiego a innymi Kościołami, różnymi herezjami, pojawiającymi się na ziemiach polskich na przestrzeni wieków.
Umiejętności:
- Student powinien umiejętnie interpretować wydarzenia związane z dziejami Kościoła polskiego.
- Student powinien wyszukiwać w historii informacje mówiące o działalności Kościoła polskiego.
- Student powinien prezentować różne zjawiska związane z szeroko pojętą kulturą Kościoła polskiego.
- Student powinien umiejętnie wykorzystywać poznane informacje do nauki w innych dziedzinach teologicznych i w innych dyscyplinach humanistycznych.
- Student powinien posiadać umiejętność argumentowania poznanej wiedzy z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntez.
Postawy:
- Student powinien rozumieć i szanować dziedzictwo Kościoła polskiego.
- Student powinien docenia
wpływ Kościoła na kulturę polską.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
reści programowe:
Dzieje chrześcijaństwa na ziemiach polskich do 1648 roku, czyli od problemu chrystianizacji Wiślan, początków i pogaństwa Polan po odnowę trydencką w Polsce (od czasów Mieszka I po Władysława IV Wazę).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Wykład dla pierwszego roku teologii kursu B w wymiarze dwóch godzin tygodniowo przez jeden semestr (letni). Wykład tradycyjny z uwzględnieniem metod: dialogowej i problemowej, praca z tekstem.
Znajomość mapy historycznej.
forma i warunki zaliczenia: egzamin ustny – 100%

przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne:
Historia, podstawowe pojęcia teologii.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
literatura podstawowa i uzupełniająca:
Bolesław Kumor, Historia Kościoła, t. 1-8, Lublin 1973-1995; wznowienie Lublin 2001- 2003; Historia Kościoła, pod red. L.J. Rogiera, R. Auberta, M.D. Knowlesa, t. 1-5, Warszawa 1984-1988; Historia Kościoła w Polsce, red. Bolesław Kumor i Zdzisław Obertyński, t. 1-4, Poznań-Warszawa 1974; Kościół w Polsce, red. Jerzy Kłoczowski, t. 1-2, Kraków 1966-1970; Jerzy Kłoczowski, Lidia Müllerowa, Jan Skarbek, Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 1986; Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, t. I-III, red. Marian Rechowicz, Lublin 1969.