Pedagogika pracy (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503KON0149
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu;
Cel zajęć:
Zapoznanie studenta z wielowymiarową problematyką pracy i zawodu oraz z kwalifikacjami i kompetencjami jako ważnymi kategoriami opisującymi zawód i proces pracy. Ukazanie pedagogicznego kontekstu pracy i znaczenia wychowanie przez prace i do pracy.
Zamierzone efekty kształcenia:
Student odkrywając funkcje pracy (podmiotowa, społeczna i przedmiotowa), rozumie sens i znaczenie wychowania do pracy i przez pracę w kontekście edukacji. Student zna główne problemy i potrzeby współczesnego rynku pracy.
Wiedza:
Student zna podstawowe zagadnienia z pedagogiki pracy. Potrafi zdefiniować przedmiot pedagogiki pracy, jak i kluczowe kategorie tej subdyscypliny pedagogicznej. Student zna podstawowe zagrożenia dla osoby w kontekście pracy i sposoby im zapobiegania.Umiejętności: Student potrafi opisać i przeanalizować drogę rozwoju zawodowego jednostki, z uwzględnieniem etapów życia osoby w kontekście edukacji przedzawodowej, prozawodowej i zawodowej. Inne kompetencje (postawy) :Student "wyposażony" w wiedzę z zakresu pedagogiki pracy oraz znający potrzeby współczesnego rynku pracy, jego oczekiwania co do kwalifikacji i kompetencji zawodowych, posiada pewne predyspozycje ( wiedzę i umiejętności), po to, by samemu "stawić czoła" różnorakim wyzwaniom związanym z pracą.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:· wielowymiarowość pracy ( interdyscyplinarny charakter pracy; praca jako wartość; praca zawodowa; praca jako kategoria rynkowa),· teologiczno-etyczny charakter i sens pracy,· pedagogiczny sens pracy (wychowanie do pracy i przez pracę - historia i współczesność),· wielowymiarowość zawodu (rozumienie zawodu; doradztwo zawodowe i poradnictwo zawodowe),· zagadnienie kwalifikacji zawodowych (struktury, modele, kryteria i poziomy),· kompetencje a praca zawodowa człowieka (kompetencje kluczowe i zawodowe),· problemy rynku pracy,· uprawnienia ludzi pracy,· system edukacji w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej (edukacja: przedzawodowa, prozawodowa, zawodowa),· pracownik przyszłości i absolwent przyszłości,· pedagog wobec problemu bezrobocia (istota i sposoby przeciwdziałania),· pedagog a zagadnienie pracoholizmu (istota i sposoby przeciwdziałania),· pedagog wobec problemu wypalenia zawodowego (istota i sposoby przeciwdziałania),· pedagog a zagadnienie mobbingu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Zajęcia przeprowadzane są z zastosowaniem metod podających (wykład, opis) oraz problemowych (wykład problemowy, dyskusja). Na zajęciach korzystamy z rzutnika multimedialnego.
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie na ocenę. Na ocenę końcową składają się następujące elementy: aktywna obecność na zajęciach (25%); znajomość zadanej lektury: Jan Pawel II, Encyklika Laborem exercens (25%); napisany i zaprezentowany referat na podany temat (30%); ustna odpowiedź na kluczowe kwestie dotyczące przedmiotu pedagogiki pracy (20%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:
Baraniak B., Metody badania pracy, Warszawa, WAOP, 2009.Baraniak B., Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań, Warszawa, Wyd. UKSW, 2010.Borowska A., Kształcenie dla przyszłości, Warszawa, Wyd. "Żak", 2004.Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens. O pracy ludzkiej, (14.09.1981).Kwiatkowski, S.M., A. Bogaj, B. Baraniak (red.), Pedagogika pracy, Warszawa, WAIP, 2007.Szumigraj M., Poradnictwo kariery. Systemy i sieci, Warszawa, OW Łośgraf, 2011.Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz,Wyd. WSP, 1994.