Prawo karne (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10400-XXXX-02SEM0031
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wymogi merytoryczne, metodologiczne i formalne dotyczące pracy doktorskiej (omowienie); wybór zagadnienia stanowiacego przedmiot pracy badawczej; przygotowanie pracy doktorskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
-G. Rejman (red.), kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Warszawa 1999;
A. Wasek (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 1-2, Warszawa 2005.