Prawo handlowe (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10300-XXXX-02SEM0057
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: zgodnie z ogólnymi wymogami rozpoczęcia studiów doktoranckich; ponadto szczególne kompetencje merytoryczne w zakresie prawa cywilnego i handlowego oraz wstępne określenie profilu przyszłej działalności naukowej
CELE
w zakresie wiedzy – pogłębienie wiedzy w zakresie węzłowych problemów prawa handlowego oraz metodologii badań naukowych
w zakresie postaw – krytyczne podejście do wypowiedzi doktryny i judykatury połączone z odpowiednią argumentacją, otwartość na nowe rozwiązania prawne i interpretacyjne
w zakresie umiejętności – samodzielna analiza problemów naukowych połączona wraz z przedstawieniem własnej argumentacji i wskazaniem rozwiązań takich problemów, umiejętność samodzielnego konstruowania kolejnych etapów rozprawy doktorskiej – tematyka, temat, konspekt, spis treści, tekst.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Metodologiczne podstawy pracy naukowej.
Zasady prowadzenia i dokumentowania badań naukowych w zakresie prawa.
Metody badawcze w prawoznawstwie.
Zasady wyboru tematu i konstrukcji rozprawy doktorskiej.
Podmiotowość prawna – pojęcie, metody regulacji.
Pojęcie i rodzaje spółek; źródła i metody regulacji prawa spółek. Powstanie i ustanie spółki. Dyskusja w oparciu o przygotowane przez uczestników wystąpienia.
Członkostwo w spółce – treść, powstanie, ustanie. Dyskusja w oparciu o przygotowane przez uczestników wystąpienia.
Odpowiedzialność za zobowiązania handlowych spółek osobowych. Dyskusja w oparciu o przygotowane przez uczestników wystąpienia.
Kapitał zakładowy a alternatywne sposoby ochrony wierzycieli spółek kapitałowych. Dyskusja w oparciu o przygotowane przez uczestników wystąpienia.
Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym. Dyskusja w oparciu o przygotowane przez uczestników wystąpienia.
Instytucje prawa handlowego w projekcie księgi I nowego kodeksu cywilnego. Dyskusja w oparciu o przygotowane przez uczestników wystąpienia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykład, zajęcia praktyczne z zakresu ogólnych kompetencji formalno-redakcyjnych i metodologicznych, prezentacja konspektów i referatów przygotowywanych prac, dyskusja
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności); przygotowanie co najmniej jednego doniesienia na stronę www Katedry i jednej publikacji naukowej (zaakceptowanej i złożonej do druku); przygotowanie ustnego wystąpienia na posiedzenie seminarium doktoranckiego lub magisterskiego; przedstawienie propozycji tematu i układu rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem podstawowych problemów badawczych oraz aktualnego stanu literatury. Pozostałe warunki uczestnictwa – zgodnie z regulaminem studiów.

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: j/w

KRYTERIA ZALICZENIA: ocena aktywności na zajęciach; formalna i merytoryczna ocena wystąpień na seminariach oraz fragmentów rozprawy doktorskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
1.A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2005.
2.Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.
3. A. Koch, J. Napierała (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2006.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992.
2.M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002.
3.Z. Ziembiński, Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974.
4.A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2008.
5.J. Mojak, J. Widło, Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, Warszawa 2005.
6.J. Okolski (red.), Prawo handlowe, Warszawa 2008.
7.S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz Suplement do t. I-IV, Warszawa 2005-2010.
8.System prawa handlowego, t. 1, Prawo handlowe - część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009, t. 2A i 2B, Prawo spółek handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2007; t. 5, Prawo umów handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2006.
9.System prawa prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski, Warszawa 2008; t. 17A i 17B, Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2010.
10.Literatura szczegółowa w zależności od tematyki pracy.