Prawo finansowe (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10300-XXXX-02SEM0079
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
CEL SEMINARIUM: przygotowanie dysertacji naukowej
w zakresie wiedzy: nabycie specjalistycznej wiedzy w zakresie objętym tematem badawczym
w zakresie postaw: nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia badań naukowych
w zakresie umiejętności: przygotowania dysertacji naukowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu prawa finansowego.
Analiza zebranych materiałów źródłowych.
Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu.
Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego.
Sposób przygotowanie planu pracy doktorskiej.
Zasady sporządzania przypisów, stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów.
Struktura wstępu i zakończenia pracy doktorskiej.
Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej i literatury pomocniczej.
Przygotowanie pracy doktorskiej.

Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. W przypadku każdego uczestnika na forum grupy dyskutuje się sformułowanie tematu, koncepcję rozprawy, problemy badawcze i plan pracy. Ocenie grupy poddaje się kolejne fragmenty części merytorycznej, wstęp, zakończenie, a także wykazy źródeł.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: praca z tekstami aktów normatywnych oraz zebranymi pozycjami literatury przedmiotu; referowanie stanu badań prowadzonych przez poszczególnych uczestników, referowanie poglądów wypowiadanych w literaturze przedmiotu i ich ocena, udział w dyskusji nad sposobami rozwiązania szczegółowych problemów, udział w dyskusji nad kolejnymi fragmentami przygotowywanymi przez uczestników, konsultacje z promotorem
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczestnictwo w zajęciach oraz systematyczne postępy w realizacji celów związanych z przygotowaniem rozprawy

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie

KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza, realizowanie kolejnych etapów pracy, aktywność na zajęciach, a ostatecznie przygotowanie i przedstawienie pracy doktorskiej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.W. Wojtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
2. Gorgol, B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, M. Szustek-Janowska, W. Wójtowicz (red.),
Prawo podatkowe. Część ogólna i szczegółowa, red. W. Wojtowicz, C.H.Beck, Warszawa 2009;
3.J. Głuchowski, J. Patyk, Polskie prawo podatkowe, Warszawa 2008.
4.E. Chojna – Duch, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2006.
5.E. Malinowska – Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2007.
6.A. Borodo, Prawo budżetowe, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008.
7.N. Gajl, Modele podatkowe. Podatki lokalne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
8.N. Gajl, Modele podatkowe. Podatki majątkowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
9.A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
10.R. Mastalski, Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
11.Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
12.R Mastalski, Interpretacja prawa podatkowego. Źródła prawa podatkowego i jego wykładnia, Wrocław 1989.
13.H. Radziszewski, Skarb i organizacja władz skarbowych w Królestwie Polskiem, t.2, Warszawa 1908.
14.H. Radziszewski, Nauka skarbowości, Warszawa 1919.
15.R Rybarski., Nauka skarbowości, Warszawa 1935.
16.R. Rybarski, Skarbowość Polski w dobie rozbiorów, Kraków 1937.
17.E. Strasburger, Ustrój skarbowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 1922.