Psychiatria dziecięca (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:12200-XXXX-0502CWI0209
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Uzyskanie wiedzy na temat podstawowych zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego – diagnostyki, obrazu klinicznego i terapii.
Wymagania wstępne
Przedstawienie podstawowych problemów klinicznych
Prezentacja pacjentów
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W01-ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat przedmiotu, metodologii i celów psychiatrii dziecięcej jako dziedziny medycznej;
zna i rozumie terminologię używaną na gruncie psychiatrii dziecięcej;

K_W05- ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju dziecka w cyklu życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników stymulujących/ utrudniających ten rozwój;
posiada pogłębioną wiedzę na temat roli podstawowych środowisk (rodzina, szkoła, media masowe, rówieśnicy) dla funkcjonowania dziecka
K_W10- zna psychologiczne koncepcje zdrowia i choroby, czynniki wspierające jakość życia i warunkujące zachowania zdrowotne dziecka,
posiada wiedzę na temat specyfiki psychospołecznego funkcjonowania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (autyzmem dziecięcym i upośledzeniem umysłowym) oraz metod stosowanych w procesie rehabilitacji

K_W11- posiada wiedzę na temat różnych form patologii społecznych, zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży oraz możliwości oddziaływań psychoprofilaktycznych w tym zakresie
K_W13- ma uporządkowaną wiedzę na temat różnego rodzaju zaburzeń psychicznych u dzieci i metod ich diagnozowania;
zna koncepcje (psychologiczne, biologiczne, społeczne) wyjaśniające powstawanie i utrzymywanie się tych zaburzeń oraz różne formy udzielania pomocy medycznej i psychologicznej (psychoprofilaktyka, psychoterapia, rehabilitacja, psychoedukacja, poradnictwo, terapia rodzinna.)

K_W14-zna etapy i zasady realizowania procesu diagnostycznego w psychiatrii dziecięcej oraz sposoby integracji rezultatów uzyskanych za pomocą różnych narzędzi badawczych


K_U07- potrafi analizować przyczyny i źródła zachowań dziecka oraz przewiduje ich konsekwencje zdrowotne i społeczne;
umie opracować propozycje oddziaływań ukierunkowanych na zmianę postaw i zachowań w różnych obszarach praktyki psychologicznej

K_K02-jest świadomy znaczenia zasad etycznych i zachowania tajemnicy lekarskiej w praktyce zawodowej psychologa.

K_K05-przyjmuje postawę szacunku wobec pacjentów o różnych potrzebach w zakresie różnych form pomocy psychologicznej;
okazuje zrozumienie dla sytuacji dzieci z różnymi problemami i trudnościami oraz zaburzeniami psychicznymi.
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
- podstawowe problemy związane z psychiatryczną hospitalizacja dzieci i młodzieży
- autyzm dziecięcy
- zaburzenia rozwojowe
- upośledzenia umysłowe ( demonstracje przypadków)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: Lidia Cierpiałowska: Psychopatologia . Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2003.
Literatura uzupełniająca:
1. Robert Meyer: Psychopatologia - studia przypadków. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk , 2008.
2. Psychiatria - podstawy psychiatrii t.1. Robakowski J., Pużyński S., Wiórka J.(red) Elsevier, 2010.
3. Sedno - Psychiatria t.1 i 2. Robakowski J., Robakowski F. (red) Elsevieer , Urban&Partner, Wrocław, 2009.