Pedagogika szkolna (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503SEM0141
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenie i cele przedmiotu:
Nabycie przez studenta umiejętności badań pedagogicznych w aspekcie teoretycznym i empirycznym, syntetycznej ich prezentacji i analizy.
Zamierzone efekty - student w wyniku realizacji celów powinien:
· w zakresie wiedzy: wymienić i opisać cechy poznania naukowego w odniesieniu do pedagogiki szkolnej, wymienić i opisać rodzaje wyjaśnień naukowych, opisać typologie badań w pedagogice szkolnej, wymienić i opisać metody, techniki, etapy organizacji badań i zasad opracowania materiału badawczego;
· w zakresie umiejętności: poprawnie sformułować przedmiot badań, cel, problemy i hipotezy badawcze, integrować elementy metodologiczne, przeprowadzić pomiar, zaprezentować wyniki badań, opracować badania naukowe w formie pracy magisterskiej;
· Inne kompetencje: wykazać się dociekliwością badawczą i naukową, badawczą postawą.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
· Cechy i zasady poznania naukowego w odniesieniu do pedagogiki szkolnej.
· Cele badań naukowych w pedagogice szkolnej.
· Wyjaśnienia naukowe i ich rodzaje w odniesieniu do pedagogiki szkolnej.
· Typologia badań w pedagogice szkolnej, ze względu na cel, organizację, przedmiot i procedurę.
· Źródła wiedzy w pedagogice szkolnej.
· Formułowanie problemów i hipotez badawczych w pedagogice szkolnej.
· Formułowanie zmiennych i wskaźników.
· Integracja elementów metodologicznych: temat badawczy, przedmiot badań, cel badań, problemy badawcze, hipotezy, zmienne, wskaźniki.
· Metody badań w pedagogice szkolnej.
· Techniki badań w pedagogice szkolnej.
· Pomiar w badaniach z zakresu pedagogiki szkolnej.
· Konstruowanie narzędzi badawczych.
· Organizacja i etapy badań.
· Zasady opracowania materiałów badawczych.
· Struktura pracy magisterskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne: dyskusja, metoda projektów, literatura metodologiczna
Forma i warunki zaliczenia: aktywność w dyskusjach 25%, projekt badawczy 75%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Pilch T., Buman T. Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001.
2. Smolińska-Theiss B. Badania jakościowe - przewodnik po labiryncie [w:] S. Palka, Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk 2010.
Literatura uzupełniająca:
Guziuk M. Podstawy metodologiczne prac promocyjnych. Warszawa 2005.