Comparative constitutional law (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02WYK0057
Język wykładowy:Język angielski
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Tradycje konstytucyjne wybranych państw - porównanie
Uwarunkowania polityczne przyjęcia konstytucji
Konstrukcja konstytucji. Rola preambuły
Władza ustawodawcza i prawo wyborcze
Władza wykonawcza i systemy jej kreacji
Wzajemne relacje władz wykonawczych i ustawodawczych
Ustrój sądownictwa
Przebieg procesu legislacyjnego
Kontrola konstytucyjności ustaw
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: aktywny udział w zajęciach i praca całosemestralna
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: pisemna praca podsumowująca
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna
Literatura podstawowa i uzupełniająca
G. Górski, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do 1937 r.
G. Górski, S. Salmonowicz, Historia ustrojów państw