Kościelne prawo małżeńskie (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10900-XXXX-0200WYK0016
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Kościelne prawo małżeńskie (* ćwiczenia)
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Kościelne prawo małżeńskie (* ćwiczenia)
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Wyjaśnienie podstawowych pojęć: rozwód, stwierdzenie nieważności małżeństwa i separacja, warunki ważnie zawieranego małżeństwa wg prawa kościelnego: brak przeszkód małżeńskich, poprawny konsens małżeński i zachowanie formy prawnej, dyspensowanie, małżeństwa mieszane, tajne, skutki małżeństwa, rozłączenie małżonków, uważnienie małżeństwa, uprawnienia rodziców zagwarantowane normami prawa kościelnego, cywilnego i międzynarodowego.
CEL WYKŁADÓW:
w zakresie wiedzy: przekazanie możliwie całości norm prawa kościelnego na temat małżeństwa sakramentalnego i ewentualne przygotowanie kandydatów do pracy w sądzie kościelnym, do adwokatury kościelnej i na stanowiska doradców życia małżeńskiego,
w zakresie postaw: wypracowanie postawy życzliwości wobec małżeństwa i rodziny, propagowanie dobrych wzorców. Ukazanie godności życia małżeńskiego, wzniosłości zadań i niezastąpionej roli małżeństwa,
w zakresie umiejętności: przygotowanie do pracy w administracji i sądownictwie kościelnym. Przygotowanie do dyskusji społecznej na temat małżeństwa i rodziny.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Małżeństwo, pojęcie, rodzaje, przymioty, ukierunkowanie małżeństwa, władza nad małżeństwem katolików
Troska Kościoła o małżeństwo i rodzinę, przygotowanie do małżeństwa, kanoniczne badanie przedślubne
Przeszkody małżeńskie
Dyspensowanie od przeszkód małżeńskich
Konsens małżeński
Braki prawne konsensu małżeńskiego
Forma prawna zawarcia małżeństwa
Małżeństwa mieszane wyznaniowo
Małżeństwa zawierane tajnie
Skutki prawne małżeństwa
Prawa i obowiązki rodziców
Rozłączenie małżonków
Uważnienie małżeństwa
Praktyczna analiza spraw sądowych dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: praca z tekstem natury prawnej, rozważanie kazusów, wykorzystanie materiałów
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: udział aktywny w wykładach
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin ustny
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna, aktywność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.KPK; Dokumenty Episkopatu Polski.
2.W. Góralski: Studia nad małżeństwem i rodziną, wyd. UKSW, Warszawa 2007, s. 668. Żródła kościelnego prawa małżeńskiego, dokumenty Stolicy Apostolskiej, przeszkody, zgoda małżeńska, procesy małżeńskie i analiza porównawcza prawa polskiego i kanonicznego. tenże: Kanoniczne prawo małżeńskie, Polskie wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000, s. 178. Komentarz do norm prawa małżeńskiego zawartych w KPK; tenże: Matrimonium facit consensus, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2000, s. 396. Analiza zgody małżeńskiej w świetle orzeczeń Roty Rzymskiej.
3.P. M. Gajda: Prawo małżeńskie kościoła katolickiego, Wydawnictwo diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2000, s. 404. Całościowy komentarz do norm kodeksowych prawa małżeńskiego.
4.T. Pawluk: Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, T. III, Prawo małżeńskie, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1984, s. 253. Komentarz do norm zawartych w KPK.
5.E. Sztafrowski: Podręcznik prawa kanonicznego, T. IV, Małżeństwo, Wyd. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986, s. 5 – 180. Komentarz do kodeksowego prawa małżeńskiego.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.E. Sztafrowski: Chrześcijańskie małżeństwo, Wyd. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985, s. 343. Komentarz do norm praw małżeńskiego widziany oczami pastoralisty.
2.E. Przekop: Przewodnik duszpasterski według kodeksu Jana Pawła II, Diecezjalny Zakład Poligraficzny, Olsztyn 1990, s. 103 – 195. Komentarz do norm prawa małżeńskiego.; Liczne artykuły z tej dziedziny w zależności od potrzeb omawianego materiału.