Teologia moralna szczegółowa - moralność życia społecznego (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01CWI0060
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu: uzupełnienie i pogłębienie treści prezentowanych w czasie wykładu „Teologia moralna szczegółowa – moralność życia społecznego”, szczególnie o zagadnienia związane ze społecznym wymiarem misji Kościoła, w celu podniesienia kompetencji poznawczych studentów w powyższym zakresie.
Ograniczenia: aktywne uczestnictwo w wykładzie „Teologia moralna szczegółowa – moralność życia społecznego” oraz systematyczna lektura tekstów wskazanych w literaturze podstawowej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
1. Chrześcijańska wizja świata (podstawy biblijne); Postawy chrześ­cijan wobec świata w kontekście całożyciowego powołania chrześcijańskiego;
2. Szczególne powołanie świeckich do uobecniania Chrystusa w świecie;
3. Wartość środowiska naturalnego - współczesne jego zagrożenia. Podstawowe zasady etyki ekologicznej;
4. Kultura i moralność. Zadania chrześcijan wobec kultury;
5. Moralno-społeczne aspekty pracy;
6. Elementy etyki zawodowej;
7. Praca zawodowa a podstawowe kręgi odniesień życia ludzkiego;
8. Moralne aspekty globalizacji;
9. Postawa i uczestnictwo świeckich katolików w życiu politycznym;
10. Ojczyzna i patriotyzm. Zafałszowanie postaw patriotycznych;
11. Jana Pawła II wizja zjednoczonej Europy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: referat naukowy przygotowany i zaprezentowany przez studentów, uzupełniony przez wykład konwersatoryjny prowadzącego zajęcia, metody dialogowe, metody problemowe, praca w grupie.
Forma i warunki zaliczenia zajęć: pisemna praca (referat naukowy), zaliczenie kolokwiów z zadanych lektur i treści omawianych na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:
- Podstawowa (obowiązkowa):
J. Nagórny. Posłannictwo chrześcijan w świecie. T. 1: Świat i wspólnota. Lublin 1997 s. 47-99.
Jan Paweł II. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju (1990).
Dudek A.: Kultura. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego. Red. A. Zwoliński. Radom 2005.
Gocko J.: Praca. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom 2005.
Nagórny J.: O teologię życia zawodowego. RT 43:1996 z. 3
Duda M.: Etyka pracy. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego. Red. A. Zwoliński. Radom 2005.
Nagórny J.: Dylematy sumienia w życiu zawodowym chrześcijani­na. „Chrześcijanin w świecie” 14:1982 nr 111 s. 32-48.
Gocko J.: Globalizacja. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom 2005.
Kongregacja Nauki Wiary. Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym.
Wróbel J.: Teologicznomoralne przesłanki uczestnictwa chrześcijan w życiu politycznym. RT 40:1993 z. 3 s. 53-73.
Niemiec B.: Patriotyzm. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego. Red. A. Zwoliński. Radom 2005.
M. Stępniak. Integracja europejska. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego. Red. A. Zwoliński. Radom 2005.
- Uzupełniająca:
Sobór Watykański II: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań 1968.
Jan Paweł II: Encykliki, Adhortacja, Orędzia, Listy, Przemówienia.
Benedykt XVI: jw
Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań 1994.
Kompendium Nauki Społecznej. Kielce 2006.
Encyklopedia Katolicka.
Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego. Red. A. Zwoliński. Radom 2003.
Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom 2005.