Geografia i archeologia biblijna (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08400-XXXX-01WYK0002
Kierunek studiów: Kurs propedeutyczny w zakresie języków biblijnych
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie ogólne do geografii i archeologii biblijnej; geografia fizyczna i geografia historyczna Palestyny; wybrane zagadnienia z archeologii biblijnej, prezentacja wybranych stanowisk archeologicznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Archeologia Palestyny, red. L. Stefaniak, Poznań - Warszawa - Lublin 1973; S. Gądecki, Archeologia biblijna, t. I-II, Gniezno 1994; Satelitarny atlas Ziemi Świętej. Ilustrowany suplement do "Student Map Manual", t. I. Podkowa Leśna 1993; Wielki atlas biblijny, red. J.B. Pritchard, Warszawa 1994.