Introduction to American legal system (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02KON0037
Język wykładowy:Język angielski
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: przedmiot fakultatywny do wyboru dla studentów III, IV i V roku prawa, administracji i europeistyki, znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym.
CEL WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, ITP.: Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników kursu z podstawami prawa amerykańskiego: strukturą rządu federalnego, systemem „checks and balances”, podziału władzy między stanami a rządem federalnym. W trakcie zajęć studenci nabywają wiedzę co do edukacji prawniczej w Stanach Zjednoczonych, różnych ścieżek kariery prawniczej oraz co do statusu sędziego i sądownictwa amerykańskiego. Zajęcia mają na celu również zapoznanie z podstawami poszczególnych gałęzi prawa: cywilnego, karnego, rodzinnego, itp.
METODY DYDAKTYCZNE: metoda sokratejska, burza mózgów, praca w grupach, studium przypadku,
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
TEMATY ZAJĘĆ
I.Introductory class: basic information about IALS.
Introduction to Legal History of The United States and their governmental structure
a.Declaration of Independence;
b.Articles of Confederation,
c.Constitution of the United States:
i.Historical background,
ii.Governmental structure under US Constitution,
iii.Separation and balance of powers among the branches of government.
d.Growth of the Federal Power
Legal Methodology:
a.Sources of law
b.Common Law
c.Statutory Law in Common Law System
The adversary system and jury trials:
a.Characteristics of the adversary system
b.Juries
c.The lawyer’s role in adversarial system
d.Criticisms of the Adversary System
e.Criticisms of the Jury System
The Legal Profession in the United States:
a.Lawyer
b.Law Teacher
c.Government Service
d.Judge
The Judicial System:
a.Courts system
b.Federalism in the Judicial System
Administrative Law:
a.Administrative Agencies
b.Separation of Powers and Federalism in Agencies’ organization
Civil Procedure:
a.The course of a Civil Lawsuit
b.The Complicating Effects of Federalism on Civil Procedure
Criminal Procedure:
a.An outline of the Criminal Justice Process
b.Constitutional Criminal Procedure
c.Rights at trial
Constitutional Law:
a.Judicial Review, Structure and Powers
b.Separation of Powers and Federal Judiciary
c.Individual Rights Protected by the Constitution
Contracts and Torts:
a.The Common Law of Contracts
b.An Introduction of the Tort Law
Family Law:
a.Marriage and Dissolution of Marriage
b.Custody of Children and Child Support
Criminal Law:
a.Sources and Variety of Criminal Law
b.Selected offences
Business Law:
a.Business organizations
b.Intro to the Antitrust Law
c.Intro to the Labor Law.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji na temat wybranego stanu oraz rozwiązanie kazusa na podstawie obowiązującego prawa w wybranym stanie LUB pozytywna ocena na egzaminie pisemnym
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: prezentacja lub egzamin pisemny
KRYTERIA ZALICZENIA:
Obceność na min. 60 % zajęć
Aktywność na zajęciach – zapoznanie się ze sprawami i przekazanymi materiałami
przygotowanie prezentacji na temat wybranego stanu oraz rozwiązanie kazusa na podstawie obowiązującego prawa w wybranym stanie LUB pozytywna ocena na egzaminie pisemnym
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Wykład
2.Materiały zapewniane przez prowadzącego, sprawy przed sądami amerykańskimi
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: n/d