Prawo handlowe (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10300-XXXX-02SEM0017
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: zaliczenie kursu prawa cywilnego
CELE
w zakresie wiedzy – pogłębianie wiedzy w zakresie prawa handlowego, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego
w zakresie postaw – krytyczne podejście do wypowiedzi doktryny i judykatury połączone z odpowiednią argumentacją, otwartość na nowe rozwiązania prawne i interpretacyjne
w zakresie umiejętności – wypracowanie umiejętności samodzielnego posługiwania się relewantnym materiałem normatywnym, prowadzenia badań bibliograficznych i przygotowywania zwartych wypowiedzi pisemnych i ustnych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia organizacyjne
Metody badawcze stosowane w prawoznawstwie.
Etapy, sposób prowadzenia i dokumentowania badań bibliograficznych.
Pojęcie przedsiębiorcy (na tle KH, KC i projektu Ks. I nowego KC).
Pojęcie przedsiębiorstwa.
Spółka cicha (na tle KH i KC).
Odpowiedzialność za zobowiązania handlowych spółek osobowych.
Struktura majątkowo-kapitałowa spółek kapitałowych.
Kapitał zakładowy a alternatywne instrumenty ochrony interesów wierzycieli spółek kapitałowych.
Funkcjonowanie walnego zgromadzenia i wykonywanie praw korporacyjnych akcjonariuszy w świetle noweli KSH z 5.12.2008 r. i dyrektywy 2007/36/WE.
Dyskusja nt. propozycji tematów i tytułów prac
Prezentacja konspektów prac oraz podstawowych problemów badawczych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykład, studium przypadku, zajęcia praktyczne z zakresu ogólnych kompetencji formalno-redakcyjnych i metodologicznych, prezentacja konspektów i referatów przygotowywanych prac, dyskusja
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: aktywna obecność na zajęciach (maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności); w I semestrze - przygotowanie glosy do orzeczenia SN, TK lub ETS; w II semestrze – przedstawienie propozycji tematu pracy magisterskiej; prezentacja konspektu, wyników badań bibliograficznych i podstawowych problemów badawczych.

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: pisemna.

KRYTERIA ZALICZENIA: aktywność na zajęciach; ocena formalna i merytoryczna przedstawionych prac pisemnych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:

1.A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych, Warszawa 2005.
2.A. Koch, J. Napierała (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2006.
3.A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2005.
4.Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992.
2.M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002.
3.Z. Ziembiński, Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974.
4.A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2008.
5.J. Mojak, J. Widło, Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, Warszawa 2005.
6.J. Okolski (red.), Prawo handlowe, Warszawa 2008.
7.S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz Suplement do t. I-IV, Warszawa 2005-2010.
8.System prawa handlowego, t. 1, Prawo handlowe - część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009, t. 2A i 2B, Prawo spółek handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2007; t. 5, Prawo umów handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2006.
9.System prawa prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski, Warszawa 2008; t. 17A i 17B, Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2010.
10.Literatura szczegółowa w zależności od tematyki pracy.