Prawo handlowe (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10300-XXXX-02WYK0017
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 9
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 9
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: wcześniejsze zaliczenie kursu prawa cywilnego (zwłaszcza części ogólnej i prawa zobowiązań)
CELE
w zakresie wiedzy – opanowanie przez Słuchaczy siatki pojęciowej z zakresu tzw. „wewnętrznego” i „zewnętrznego” prawa przedsiębiorstw (przede wszystkim prawa spółek, prawa papierów wartościowych i prawa umów)
w zakresie postaw – krytyczne podejście do wypowiedzi doktryny i judykatury połączone z odpowiednią argumentacją, otwartość na nowe rozwiązania prawne i interpretacyjne
w zakresie umiejętności – samodzielne posługiwanie się relewantnym materiałem normatywnym; omówienie zasad podejmowania i rejestracji działalności gospodarczej, analiza tworzenia i funkcjonowania spółek handlowych, prezentacja podstawowych typów papierów wartościowych i umów handlowych (gospodarczych)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Prawo handlowe – pojęcie i systematyka. Geneza i rozwój historyczny prawa handlowego. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. Źródła prawa handlowego. Pojęcie przedsiębiorcy, jego ewolucja i aktualne znaczenie.
Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu. Firma a inne oznaczenia odróżniające. Rodzaje zastępstwa w obrocie handlowym; prokura.
Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe. Ewidencja działalności gospodarczej.
Pojęcie i formy prawne spółek; zasada numerus clausus form prawnych spółek. Rodzaje, typy i formy ustrojowe spółek. Instytucje ogólne prawa spółek: umowa spółki; członkostwo; prawa i obowiązki wspólników; wkłady i kapitały własne; wyodrębnienie majątkowo-organizacyjne a problem podmiotowości prawnej; wadliwość umowy spółki oraz innych aktów organizacyjnych. Zagadnienia kolizyjnoprawne.
Spółka cywilna. Problem tzw. spółki cichej.
Spółka jawna. Spółka partnerska.
Spółka partnerska – c.d. Spółka komandytowa. Spółka komandytowo-akcyjna.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – uwagi ogólne. Powstanie spółki z o.o. Kapitał zakładowy spółki z o.o.: istota i funkcje; podwyższenie kapitału zakładowego; obniżenie kapitału zakładowego.
Status prawny wspólników spółki z o.o.: treść praw i obowiązków wspólników; zmiany treści praw i obowiązków wspólników; nabycie i utrata statusu wspólnika. System organów spółki z o.o.: zarząd; rada nadzorcza i komisja rewizyjna; zgromadzenie wspólników.
System organów spółki z o.o. – c.d. Odpowiedzialność cywilnoprawna. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.
Spółka akcyjna – uwagi ogólne. Powstanie spółki akcyjnej. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej: istota i funkcje; podwyższenie kapitału zakładowego; obniżenie kapitału zakładowego.
Akcje a obligacyjne tytuły uczestnictwa w zysku i podziale majątku spółki. Status prawny akcjonariuszy: treść praw i obowiązków akcjonariuszy; zmiany treści praw i obowiązków akcjonariuszy; nabycie i utrata statusu akcjonariusza.
System organów spółki akcyjnej: zarząd; rada nadzorcza; walne zgromadzenie akcjonariuszy. Odpowiedzialność cywilnoprawna. Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej.
Elementy prawa koncernowego. Łączenie się spółek. Podział spółek.
Przekształcanie spółek. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG). Spółka europejska (SE).
Prawo papierów wartościowych – część ogólna (pojęcie, rodzaje, funkcje).
Weksle.
Obligacje. Dowody składowe.
Prawo umów – część ogólna (pojęcie, rodzaje, źródła).
Znaczenie umowy w obrocie gospodarczym.
Wykonanie i skutki niewykonania umów.
Umowy o pośrednictwo – umowa zlecenia, umowa agencyjna.
Szczególne rodzaje agencji. Umowa komisu. Umowa maklerska. Umowa brokerska.
Umowa franchisingu.
Umowa dystrybucyjna. Umowa factoringu.
Umowy o korzystanie z rzeczy lub praw – umowa leasingu. Licencja.
Umowy bankowe. Umowa rachunku bankowego.
Umowa kredytu. Umowa pożyczki.
Gwarancja bankowa. Akredytywa.
Prawne zabezpieczenia wierzytelności.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykład, analiza orzecznictwa, studium przypadku
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: egzamin

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: ustna

KRYTERIA ZALICZENIA: udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytania zawarte w wylosowanym zestawie egzaminacyjnym
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:

1.A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych, Warszawa 2005.
2.A. Koch, J. Napierała (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2006.
3.J. Okolski (red.), Prawo handlowe, Warszawa 2008.
4.A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2005.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.A. Kidyba (red.) Meritum. Prawo spółek 2007/2008, Warszawa 2007.
2.J. Mojak, J. Widło, Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, Warszawa 2005.
3.System prawa handlowego, t. 1, Prawo handlowe - część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009, t. 2A i 2B, Prawo spółek handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2007; t. 5, Prawo umów handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2006.
4.System prawa prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski, Warszawa 2008; t. 17A i 17B, Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2010.
5.S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz Suplement do t. I-IV, Warszawa 2005-2010.