Prawo dyplomatyczne i konsularne (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10200-XXXX-02KON0025
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu nauki o państwie i prawie oraz prawa konstytucyjnego; Dla studentów administracji (studia stacjonarne: specjalizacja europejska, także studia wieczorowe w Łukowie)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Rys historyczny dyplomacji. Pojęcie dyplomacji. Pojęcie, źródła i kodyfikacja prawa dyplomatycznego. Organy państwa do spraw stosunków międzynarodowych. Ustanowienie stosunków dyplomatycznych. Początek i koniec misji dyplomatycznych. Funkcje dyplomatyczne. Przywileje i immunitety dyplomatyczne. Misje specjalne. Prawo dyplomatyczne organizacji międzynarodowych. Kurtuazja i protokół dyplomatyczny. Korespondencja dyplomatyczna. Rozwój historyczny instytucji konsularnych. Pojęcie prawa konsularnego. Źródła i kodyfikacja prawa konsularnego. Ustanowienie stosunków konsularnych. Funkcje konsularne. Początek i koniec funkcji konsularnych. Przywileje i immunitety konsularne. Instytucja konsula honorowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
·J. Sutor: Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2000
·E. Pietkiewicz: Protokół dyplomatyczny, Warszawa 1998
·J. Sutor: Korespondencja dyplomatyczna, Warszawa 1992
·K. Szczepanik: Dyplomacja Polski 1918 - 2000. Struktury organizacyjne, Warszawa 2000
·A. Przyborowska - Klimczak, W. Staszewski: Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wybór dokumentów, Lublin 2001