Prawo międzynarodowe publiczne (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10200-XXXX-02WYK0032
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu teorii państwa i prawa, historii państwa i prawa oraz prawa konstytucyjnego; Students of Law and Administration
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zagadnienia wstępne prawa międzynarodowego. Rozwój historyczny prawa międzynarodowego. Źródła prawa międzynarodowego. Prawo traktatów. Podmioty prawa międzynarodowego. Terytorium w prawie międzynarodowym. Międzynarodowe prawo morza. Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne. Zagadnienia dotyczące ludności w świetle prawa międzynarodowego. Prawo dyplomatyczne i konsularne. Organizacje międzynarodowe. Pokojowe regulowanie sporów międzynarodowych. Prawo konfliktów zbrojnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
· R. Bierzanek, J. Symonides: Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2002
· W. Góralczyk: Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2001
· L. Antonowicz: Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2002