Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10200-XXXX-02CWI0032
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: przedmiot kluczowy do wyboru dla studentów III, IV i V roku prawa, znajomość podstawowych zagadnień z zakresu teorii państwa i prawa oraz prawa konstytucyjnego
CEL WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, ITP.: zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, dokumentami międzynarodowymi i orzecznictwem sądów międzynarodowych, przygotowanie do egzaminu z tego przedmiotu; pomoc w zdobyciu umiejętności w wykorzystywaniu środków prawnych do różnych organów międzynarodowych czy trybunałów międzynarodowych; zapoznanie studentów z perspektywami rozwoju prawa międzynarodowego; wyrobienie umiejętności w zakresie: posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa międzynarodowego publicznego; poznania i zrozumienia roli prawa międzynarodowego we współczesnym świecie; zrozumienia i docenienia roli państw, organizacji międzynarodowych i innych podmiotów prawa międzynarodowego oraz umów międzynarodowych i innych dokumentów międzynarodowych w obrocie międzynarodowym oraz zasad odpowiedzialności za ich naruszenie;
METODY DYDAKTYCZNE: analiza aktów prawnych, dyskusja w grupie, omawianie orzecznictwa sądów międzynarodowych, rozwiązywanie kazusów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
TEMATY ZAJĘĆ
Zajęcia organizacyjne (2 godz.)
Zagadnienia wstępne: pojęcie, cechy, systematyka prawa międzynarodowego (2 godz.)
Rozwój historyczny prawa międzynarodowego (4 godz.)
Źródła prawa międzynarodowego (2 godz.)

Prawo traktów, kolokwium z prawa traktatów (10 godz.)
Podmiotowość w prawie międzynarodowym: pojęcie państwa, sposoby powstania i upadku państw, uznanie państwa i uznanie rządu, sukcesja państw, odpowiedzialność międzynarodowa państw, pozostałe podmioty prawa międzynarodowego: Stolica Apostolska, Zakon Maltański, organizacje międzynarodowe, podmioty nietrwałe (6 godz.)
Terytorium w prawie międzynarodowym – zwierzchnictwo terytorialne i jego ograniczenia, sposoby nabycia i utraty terytorium, granice państw (2 godz.)
Prawo morza (6 godz.)
Inne terytoria: przestrzeń powietrzna i kosmiczna, rzeki międzynarodowe, terytoria polarne, kolokwium z zagadnień terytorialnych (4 godz.)
Ludność w prawie międzynarodowym: obywatelstwo, uchodźcy, azyl, ekstradycja, (4 godz.)
Prawa człowieka, odpowiedzialność jednostek w prawie międzynarodowym (4 godz.)
Prawo dyplomatyczne i konsularne (4 godz.)
Organizacje międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem ONZ (2 godz.)
Rozwiązywanie sporów międzynarodowych, sądownictwo międzynarodowe (2 godz.)
Prawo przeciwwojenne i konfliktów zbrojnych (2 godz.)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: systematyczna obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny kolokwiów przeprowadzanych w I i II semestrze.
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: kolokwium zaliczeniowe z całości materiału, z uwzględnieniem ocen uzyskanych z kolokwiów przeprowadzanych na zajęciach, kolokwium w formie ustnej.
KRYTERIA ZALICZENIA: znajomość przerobionego na zajęciach materiału, logiczne budowanie wypowiedzi, odpowiedź poprawna na minimum połowę pytań podczas zaliczenia końcowego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Bierzanek R., Symonides J. : Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004.
2.Przyborowska – Klimczak A., Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007.
2.Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004.
3.Góralczyk W., Sawicki S.: Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2006.