Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10200-XXXX-02CWI0032
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obowiązkowe » Prawo międzynarodowe publiczne
Efekty kształcenia:
K_K01Jest gotów do oceny poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie znaczenie odpowiedzialnego wypełniania swojej roli zawodowej także w sytuacjach zmieniających się potrzeb społecznych. Uznaje konieczność rozwoju zawodowego.
K_K02Uznaje znaczenie wiedzy prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej oraz jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w razie trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu prawnego.
K_K03Potrafi odpowiedzialnie oceniać priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dbać o terminową i efektywną realizację zadań.
K_K04Jest przygotowany do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej. Potrafi wskazywać i rozstrzygać problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną oraz cudzą pracą i działalnością.
K_K05Jest przygotowany do inicjowania i realizacji działań na rzecz interesu publicznego, w szczególności projektów społecznych, obywatelskich uwzględniając aspekty prawne. Potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne i prawne swojej działalności.
K_K06Jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji w oparciu o normy etyczne i prawne, na podstawie krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy.
K_K07Odpowiedzialnie wypełnia swoją rolę zawodową oraz zobowiązania społeczne.
K_K08Jest przygotowany do działania w sposób przedsiębiorczy. Wykazuje aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia na rynku pracy.
K_U01Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami wiedzy prawniczej.
K_U02Potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu różnych dziedzin prawa w celu analizowania i interpretowania konkretnych (typowych i nietypowych) procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych.
K_U03Potrafi posługiwać się pojęciami prawnymi w celu analizowania zjawisk prawnych oraz formułowania i rozwiązywania problemów, również w języku obcym, co najmniej na poziomie B2+.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i w języku obcym, co najmniej na poziomie B2+), w tym nowoczesnych technologii (ICT).
K_U05Posiada umiejętności badawcze obejmujące: formułowanie, testowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych służących opracowaniu i prezentacji hipotez oraz wyników pozwalających na rozwiązanie problemów prawnych.
K_U06Posiada umiejętność identyfikowania przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych, politycznych, oraz prognozowania ich skutków prawnych.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny formułować hipotezy w specjalistycznym języku prawniczym (w tym języku obcym, co najmniej na poziomie B2+), na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk prawnych, przy wykorzystania różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin.
K_U08Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego w celu komunikowania się ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców, przy użyciu różnych technik informacyjno-komunikacyjnych, również w języku obcym, co najmniej na poziomie B2+.
K_U09Posiada umiejętność właściwego doboru źródeł i informacji z nich pochodzących w celu merytorycznej oceny, krytycznej analizy, syntezy i twórczej argumentacji problemów oraz prezentacji ich w zakresie nauk prawnych.
K_U10Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, w tym kierując jego pracami, umie przyjmować i wyznaczać zadania oraz prowadzić debatę. Ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zadania celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U12Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w tym uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie.
K_W03Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa, również w języku obcym, co najmniej na poziomie B2+.
K_W04Ma szeroką wiedzę na temat źródeł prawa z zakresu poszczególnych dziedzin prawa i hierarchii norm prawnych. Zna szczegółowe uwarunkowania tworzenia prawa i stosowania.
K_W05Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach wykładni prawa.
K_W06Ma znaczną wiedzę dotyczącą cech i funkcji podstawowych dziedzin prawa i rozumie zasady ich funkcjonowania. Ma pogłębioną wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych dla poszczególnych dziedzin prawa.
K_W07Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawnych. Zna i rozumie uwarunkowania prawne, ekonomiczne i etyczne funkcjonowania wybranych instytucji prawa.
K_W08Zna prawne zależności między strukturami organizacyjnymi a instytucjami społecznymi, gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji.
K_W10Dysponuje wiedzą o metodach i narzędziach pozyskiwania danych właściwych dla poszczególnych dziedzin prawa, pozwalających opisywać struktury i instytucje prawne.
K_W11Posiada zaawansowaną wiedzę o normach prawnych dotyczących struktur i instytucji prawnych oraz rządzących nimi prawidłowościach. Identyfikuje w tym zakresie kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin prawa.
K_W12Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o procedurach prawnych i procesie ich stosowania.
K_W13Zna i rozumie aksjologiczny kontekst oraz normatywne i praktyczne skutki przedsiębiorczości.
K_W14Dysonuje wiedzą na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju. Zna i rozumie różnorodne uwarunkowania prowadzonej działalności.
K_W15Zna zasady i normy etyczne obowiązujące zarówno w nauce, jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych.
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: przedmiot kluczowy do wyboru dla studentów III, IV i V roku prawa, znajomość podstawowych zagadnień z zakresu teorii państwa i prawa oraz prawa konstytucyjnego
CEL WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, ITP.: zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, dokumentami międzynarodowymi i orzecznictwem sądów międzynarodowych, przygotowanie do egzaminu z tego przedmiotu; pomoc w zdobyciu umiejętności w wykorzystywaniu środków prawnych do różnych organów międzynarodowych czy trybunałów międzynarodowych; zapoznanie studentów z perspektywami rozwoju prawa międzynarodowego; wyrobienie umiejętności w zakresie: posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa międzynarodowego publicznego; poznania i zrozumienia roli prawa międzynarodowego we współczesnym świecie; zrozumienia i docenienia roli państw, organizacji międzynarodowych i innych podmiotów prawa międzynarodowego oraz umów międzynarodowych i innych dokumentów międzynarodowych w obrocie międzynarodowym oraz zasad odpowiedzialności za ich naruszenie;
METODY DYDAKTYCZNE: analiza aktów prawnych, dyskusja w grupie, omawianie orzecznictwa sądów międzynarodowych, rozwiązywanie kazusów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
TEMATY ZAJĘĆ
Zajęcia organizacyjne (2 godz.)
Zagadnienia wstępne: pojęcie, cechy, systematyka prawa międzynarodowego (2 godz.)
Rozwój historyczny prawa międzynarodowego (4 godz.)
Źródła prawa międzynarodowego (2 godz.)

Prawo traktów, kolokwium z prawa traktatów (10 godz.)
Podmiotowość w prawie międzynarodowym: pojęcie państwa, sposoby powstania i upadku państw, uznanie państwa i uznanie rządu, sukcesja państw, odpowiedzialność międzynarodowa państw, pozostałe podmioty prawa międzynarodowego: Stolica Apostolska, Zakon Maltański, organizacje międzynarodowe, podmioty nietrwałe (6 godz.)
Terytorium w prawie międzynarodowym – zwierzchnictwo terytorialne i jego ograniczenia, sposoby nabycia i utraty terytorium, granice państw (2 godz.)
Prawo morza (6 godz.)
Inne terytoria: przestrzeń powietrzna i kosmiczna, rzeki międzynarodowe, terytoria polarne, kolokwium z zagadnień terytorialnych (4 godz.)
Ludność w prawie międzynarodowym: obywatelstwo, uchodźcy, azyl, ekstradycja, (4 godz.)
Prawa człowieka, odpowiedzialność jednostek w prawie międzynarodowym (4 godz.)
Prawo dyplomatyczne i konsularne (4 godz.)
Organizacje międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem ONZ (2 godz.)
Rozwiązywanie sporów międzynarodowych, sądownictwo międzynarodowe (2 godz.)
Prawo przeciwwojenne i konfliktów zbrojnych (2 godz.)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: systematyczna obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny kolokwiów przeprowadzanych w I i II semestrze.
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: kolokwium zaliczeniowe z całości materiału, z uwzględnieniem ocen uzyskanych z kolokwiów przeprowadzanych na zajęciach, kolokwium w formie ustnej.
KRYTERIA ZALICZENIA: znajomość przerobionego na zajęciach materiału, logiczne budowanie wypowiedzi, odpowiedź poprawna na minimum połowę pytań podczas zaliczenia końcowego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Bierzanek R., Symonides J. : Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004.
2.Przyborowska – Klimczak A., Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007.
2.Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004.
3.Góralczyk W., Sawicki S.: Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2006.