Prawo karne (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10400-XXXX-02WYK0011
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 9
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 10
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2021/2022
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 9
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 10
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Tylko dla studentów prawa (II r. )
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zagadnienia wstępne; koncepcje i funkcje prawa karnego; zasady prawa karnego; nauka o przestępstwie; definicjaprzestępstwa; przedmiot przestępstwa; podmiot przestępstwa; strona przedmiotowa przestępstwa; strona podmiotowa przestępstwa; teorie czynu; teorie związku przyczynowego; wina; formy stadialne i formy zjawiskowe przestępstwa; nauka o karze; systematyka kar i srodków karnych; zasady i dyrektywy wymiaru kary; część szczególna kodeksu karnego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
M. Cieślak, Polskie prawo karne, warszawa 1995;
L. Gardacki, Prawo karne, Warszawa 2004;
K. Buchała, A. zoll (red.), Komentarz do kodeksu karnego, t. 1-3, Zakamycze 1998-99