Historia prawa (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02CWI0024
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obowiązkowe » Historia prawa
Efekty kształcenia:
K_K01Jest gotów do oceny poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie znaczenie odpowiedzialnego wypełniania swojej roli zawodowej także w sytuacjach zmieniających się potrzeb społecznych. Uznaje konieczność rozwoju zawodowego.
K_K06Jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji w oparciu o normy etyczne i prawne, na podstawie krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy.
K_K07Odpowiedzialnie wypełnia swoją rolę zawodową oraz zobowiązania społeczne.
K_U01Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami wiedzy prawniczej.
K_U02Potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu różnych dziedzin prawa w celu analizowania i interpretowania konkretnych (typowych i nietypowych) procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych.
K_U12Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w tym uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie.
K_W01Zna miejsce i znaczenie nauk prawnych w systemie nauk i ich relacje do innych nauk i dyscyplin naukowych.
K_W02Zna i rozumie główne tendencje rozwojowe instytucji prawnych, w tym główne kierunki ewolucji i najważniejsze osiągnięcia w zakresie ustroju i prawodawstwa. Rozumie oddziaływanie historycznie ukształtowanych instytucji prawnych na współczesne systemy prawa.
K_W03Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa, również w języku obcym, co najmniej na poziomie B2+.
K_W05Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach wykładni prawa.
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe źródła powstania i poznania prawa w aspekcie historycznym ze szczególnym uwzględnieniem historii prawa polskiego. Historia prawa cywilnego, karnego oraz postępowania sądowego. Charakterystyka porównawcza podstawowych instytucji w poszczególnych dziedzinach prawa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
· S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1 i 2, Kraków 1998.
· K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 1997.
· M. Czepelak i in., Historia prawa sądowego. Repetytorium, Zakamycze 2000.
· Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, wyboru dokonali M. J. Ptak, M. Kinstler, Wrocław 1999.
· Historia państwa i prawa Polski. Źródła., wyboru dokonali F. Połomski, P. Jurek, Wrocław 1998.