Historia prawa (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02WYK0024
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 10
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 10
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wpływ prawa zachodnioeuropejskiego i kanonicznego na rozwój prawa polskiego
Doktryny prawne rodzime i zapożyczone
Ewolucja władzy królewskiej i zarządu państwem
Specyfika ustroju Rzeczypospolitej – model konstytucyjny
Samorząd w Rzeczypospolite polsko - litewskiej.
Ustrój sądownictwa
Systemy prawne w Rzeczypospolitej polsko - litewskiej
Odbudowa państwa polskiego w XX wieku i jego ustrój i prawo
Państwo polskie w okresie PRL
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykład konwencjonalny oraz wykład z prezentacją (pokazem), metody dialogowe i metody problemowe, metoda projektów, metody nauczania wspieranego technikami informacyjnymi, praca z tekstem
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin ustny
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.G. Górski, S. Salmonowicz, Historia ustrojów państw
2.Historia państwa i prawa Polski T. I – IV pod red. J. Bardacha
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. G. Górski, Polonia Restituta. Ustrój państwa polskiego w XX wieku
2. A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej