Historia ustrojów państw (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02WYK0026
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 11
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 11
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wykład obejmuje historię ustrojów państw świata ze szczególnym uwzględnieniem ustroju Polski. Zadaniem wykładu jest poznanie prawidłowości rozwoju państwowo-prawnego w ramach ogólnego rozwoju społecznego od czasów najdawniejszych po najnowsze.

Podstawy nowoczesnego konstytucjonalizmu
Teorie umowy społecznej, suwerenności, podziału władz
Konstytucyjne gwarancje praw obywatelskich
Pojęcie „państwa prawa”
Władza ustawodawcza : skład i kompetencje parlamentu. Bikameralizm.
Rozwój prawa wyborczego
Władza wykonawcza : modele i układy kompetencyjne
Organa centralne : rząd i ministrowie
Ustroje władz terytorialnych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykład konwencjonalny oraz wykład z prezentacją (pokazem), metody dialogowe i metody problemowe, metoda projektów, metody nauczania wspieranego technikami informacyjnymi, praca z tekstem
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin ustny
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.G. Górski, S. Salmonowicz, Historia ustrojów państw
2.K. Sójka – Zielińska, Historia prawa
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa
2.S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państw