Łacina prawnicza (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:09900-XXXX-02CWI0035
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2022/2023
Rozkład zajeć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2022/2023
Rozkład zajeć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2022/2023
Rozkład zajeć 2021/2022
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2022/2023
Rozkład zajeć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2022/2023
Rozkład zajeć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2022/2023
Rozkład zajeć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obowiązkowe » Łacina prawnicza
Efekty kształcenia:
K_K01Jest gotów do oceny poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie znaczenie odpowiedzialnego wypełniania swojej roli zawodowej także w sytuacjach zmieniających się potrzeb społecznych. Uznaje konieczność rozwoju zawodowego.
K_K06Jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji w oparciu o normy etyczne i prawne, na podstawie krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy.
K_K07Odpowiedzialnie wypełnia swoją rolę zawodową oraz zobowiązania społeczne.
K_U01Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami wiedzy prawniczej.
K_U02Potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu różnych dziedzin prawa w celu analizowania i interpretowania konkretnych (typowych i nietypowych) procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych.
K_U12Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w tym uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie.
K_W01Zna miejsce i znaczenie nauk prawnych w systemie nauk i ich relacje do innych nauk i dyscyplin naukowych.
K_W02Zna i rozumie główne tendencje rozwojowe instytucji prawnych, w tym główne kierunki ewolucji i najważniejsze osiągnięcia w zakresie ustroju i prawodawstwa. Rozumie oddziaływanie historycznie ukształtowanych instytucji prawnych na współczesne systemy prawa.
K_W03Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa, również w języku obcym, co najmniej na poziomie B2+.
K_W05Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach wykładni prawa.
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Ćwiczenia z łaciny prawniczej polegają na tłumaczeniu oryginalnych
tekstów prawniczych z łaciny na język polski. Zwraca się przy tym uwagę na
etymologię poszczególnych słów i zwrotów prawniczych, wskazując na ich
pierwotne i obecne znaczenie w dziedzinie nauk prawnych.
Celem ćwiczeń z łaciny prawniczej jest zapoznanie studentów
prawa z z oryginalnymi tekstami prawniczymi napisanymi po łacinie oraz
umiejętność przekładu tychże tekstów na język polski. Jak również
przyswojenie sobie łacińskich sentencji prawniczych i zwrotów, które są
używane także obecnie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Przedmiotem tłumaczeń jest Liber singularis Regularum Ulpiana