Łacina prawnicza (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:09900-XXXX-02CWI0035
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Ćwiczenia z łaciny prawniczej polegają na tłumaczeniu oryginalnych
tekstów prawniczych z łaciny na język polski. Zwraca się przy tym uwagę na
etymologię poszczególnych słów i zwrotów prawniczych, wskazując na ich
pierwotne i obecne znaczenie w dziedzinie nauk prawnych.
Celem ćwiczeń z łaciny prawniczej jest zapoznanie studentów
prawa z z oryginalnymi tekstami prawniczymi napisanymi po łacinie oraz
umiejętność przekładu tychże tekstów na język polski. Jak również
przyswojenie sobie łacińskich sentencji prawniczych i zwrotów, które są
używane także obecnie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Przedmiotem tłumaczeń jest Liber singularis Regularum Ulpiana