Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02CWI0021
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obowiązkowe » Prawo administracyjne z elementami zarządzania
Efekty kształcenia:
K_K01Jest gotów do oceny poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie znaczenie odpowiedzialnego wypełniania swojej roli zawodowej także w sytuacjach zmieniających się potrzeb społecznych. Uznaje konieczność rozwoju zawodowego.
K_K02Uznaje znaczenie wiedzy prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej oraz jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w razie trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu prawnego.
K_K03Potrafi odpowiedzialnie oceniać priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dbać o terminową i efektywną realizację zadań.
K_K04Jest przygotowany do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej. Potrafi wskazywać i rozstrzygać problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną oraz cudzą pracą i działalnością.
K_K05Jest przygotowany do inicjowania i realizacji działań na rzecz interesu publicznego, w szczególności projektów społecznych, obywatelskich uwzględniając aspekty prawne. Potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne i prawne swojej działalności.
K_K06Jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji w oparciu o normy etyczne i prawne, na podstawie krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy.
K_K07Odpowiedzialnie wypełnia swoją rolę zawodową oraz zobowiązania społeczne.
K_K08Jest przygotowany do działania w sposób przedsiębiorczy. Wykazuje aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia na rynku pracy.
K_U01Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami wiedzy prawniczej.
K_U02Potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu różnych dziedzin prawa w celu analizowania i interpretowania konkretnych (typowych i nietypowych) procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych.
K_U03Potrafi posługiwać się pojęciami prawnymi w celu analizowania zjawisk prawnych oraz formułowania i rozwiązywania problemów, również w języku obcym, co najmniej na poziomie B2+.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i w języku obcym, co najmniej na poziomie B2+), w tym nowoczesnych technologii (ICT).
K_U05Posiada umiejętności badawcze obejmujące: formułowanie, testowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych służących opracowaniu i prezentacji hipotez oraz wyników pozwalających na rozwiązanie problemów prawnych.
K_U06Posiada umiejętność identyfikowania przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych, politycznych, oraz prognozowania ich skutków prawnych.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny formułować hipotezy w specjalistycznym języku prawniczym (w tym języku obcym, co najmniej na poziomie B2+), na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk prawnych, przy wykorzystania różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin.
K_U08Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego w celu komunikowania się ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców, przy użyciu różnych technik informacyjno-komunikacyjnych, również w języku obcym, co najmniej na poziomie B2+.
K_U09Posiada umiejętność właściwego doboru źródeł i informacji z nich pochodzących w celu merytorycznej oceny, krytycznej analizy, syntezy i twórczej argumentacji problemów oraz prezentacji ich w zakresie nauk prawnych.
K_U10Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, w tym kierując jego pracami, umie przyjmować i wyznaczać zadania oraz prowadzić debatę. Ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zadania celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U12Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w tym uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie.
K_W03Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa, również w języku obcym, co najmniej na poziomie B2+.
K_W04Ma szeroką wiedzę na temat źródeł prawa z zakresu poszczególnych dziedzin prawa i hierarchii norm prawnych. Zna szczegółowe uwarunkowania tworzenia prawa i stosowania.
K_W05Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach wykładni prawa.
K_W06Ma znaczną wiedzę dotyczącą cech i funkcji podstawowych dziedzin prawa i rozumie zasady ich funkcjonowania. Ma pogłębioną wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych dla poszczególnych dziedzin prawa.
K_W07Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawnych. Zna i rozumie uwarunkowania prawne, ekonomiczne i etyczne funkcjonowania wybranych instytucji prawa.
K_W08Zna prawne zależności między strukturami organizacyjnymi a instytucjami społecznymi, gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji.
K_W10Dysponuje wiedzą o metodach i narzędziach pozyskiwania danych właściwych dla poszczególnych dziedzin prawa, pozwalających opisywać struktury i instytucje prawne.
K_W11Posiada zaawansowaną wiedzę o normach prawnych dotyczących struktur i instytucji prawnych oraz rządzących nimi prawidłowościach. Identyfikuje w tym zakresie kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin prawa.
K_W12Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o procedurach prawnych i procesie ich stosowania.
K_W13Zna i rozumie aksjologiczny kontekst oraz normatywne i praktyczne skutki przedsiębiorczości.
K_W14Dysonuje wiedzą na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju. Zna i rozumie różnorodne uwarunkowania prowadzonej działalności.
K_W15Zna zasady i normy etyczne obowiązujące zarówno w nauce, jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych.
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Ćwiczenia przeznaczone są dla studentów II roku studiów prawniczych. Stanowią integralną część zajęć obowiązkowych z zakresu prawa administracyjnego.
CEL WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, ITP.: Studenci zyskują ogólną wiedzę o administracji publicznej oraz prawie administracyjnym. W wyniku zajęć wyrabiają w sobie postawę współuczestniczenia i odpowiedzialności oraz służby publicznej. Zyskują umiejętność poruszania się w świecie administracji publicznej oraz krytycznej analizy przepisów prawa administracyjnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie administracji. Rodzaje administracji

Dualistyczny podział prawa. Pojęcie prawa administracyjnego. Podział prawa administracyjnego.

Źródła prawa administracyjnego: charakterystyka, zorganizowane źródła prawa administracyjnego, niezorganizowane źródła prawa administracyjnego

Organizacja administracji rządowej

Ustrój samorządu terytorialnego

Ustrój samorządu terytorialnego

Prawo zagospodarowania przestrzennego

Prawo zagospodarowania przestrzennego
Prawo zagospodarowania przestrzennego
Prawo budowlane

Prawo budowlane

Prawo budowlane

Prawo o gospodarowaniu nieruchomości

Prawo o gospodarowaniu nieruchomości

Prawo o gospodarowaniu nieruchomości
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykład konwencjonalny (tradycyjny), wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją (pokazem), metody dialogowe
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Egzamin obejmuje test z zagadnień omawianych na ćwiczeniach oraz na wykładzie oraz trzy pytania opisowe z zagadnień omawianych na wykładzie.
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin pisemny (Egzamin poprawkowy: ustny)
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna – zaliczenie testu wymaga otrzymania co najmniej 17 punktów z 30, zaliczenie części opisowej wymaga odpowiedzi na wszystkie postawione pytania. Brak zaliczenia którejkolwiek części (testy – pytania opisowe) powoduje niezaliczenie egzaminu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited 2009
Prawo administracyjne, Ćwiczenia, red. P. Suwaj, Warszawa 2009
Materialne prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady, red. M. Stahl, Warszawa 2002
I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, K. Strzyczkowski, G. Szpor, Prawo administracyjne. Część materialne, Warszawa 2003

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Z Duniewska i in, Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010
J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Część 1, Kraków 1995, Część 2, Zakamycze 2005
H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa 2004
Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004
Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, I. Lipowicz, G. Szpor, Prawo administracyjne, Warszawa 2006
E. Ochendowski, Prawo administracyjne, Toruń 2009
J. Sługocki, Prawo administracyjne, Zakamycze 2002
B. Szmulik, S. Serafin. K. Miaskowska, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2007
E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2010
Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2009
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze 2010
I. Lipowicz, R. Mędrzecki, M. Szmigiero, Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2010
Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2002Wybrane zagadnienia administracyjnego prawa materialnego, red. W. Bednarek, Olsztyn 2000