Teologia moralna szczegółowa - teologia życia i zdrowia (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01CWI0063
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu: uzupełnienie i pogłębienie treści prezentowanych w czasie wykładu „Teologia moralna szczegółowa – teologia życia i zdrowia”, szczególnie o szczegółowe zagadnienia bioetyczne, w celu podniesienia kompetencji poznawczych studentów w powyższym zakresie.
Ograniczenia: aktywne uczestnictwo w wykładzie „Teologia moralna szczegółowa – teologia życia i zdrowia” oraz systematyczna lektura tekstów wskazanych w literaturze podstawowej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
1. Elementy etyki lekarskiej;
2. Prawa pacjenta;
3. Wielkość i znaczenie rodziny;
4. Antykoncepcja;
5. Odpowiedzialne rodzicielstwo; Naturalne metody planowania rodziny
6. Sztuczne zapłodnienie a naprotechnologia;
7. Aborcja;
8. Wybrane zagadnienia etyki seksualnej;
9. Przeszczepy narządów;
10. Eutanazja a rezygnacja z uporczywej terapii;
11. Hospicjum (opieka paliatywna);
12. Chorzy psychicznie – ich społeczna „stygmatyzacja”
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: referat naukowy przygotowany i zaprezentowany przez studentów, uzupełniony przez wykład konwersatoryjny prowadzącego zajęcia, metody dialogowe, metody problemowe, praca w grupie.
Forma i warunki zaliczenia zajęć: pisemna praca (referat naukowy), zaliczenie kolokwiów z zadanych lektur i treści omawianych na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:
- Podstawowa (obowiązkowa):
Paweł VI. Encyklika Humanae vitae. Watykan 1968.
Jan Paweł II. Encyklika Evangelium vitae. Watykan 1995.
Jan Paweł II. List apostolski Salvifici Doloris. O chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia (11 II 1984).
Deklaracja o przerywaniu ciąży Questio de abortu (18 XI 1974).
Deklaracja o eutanazji Iura et bona (5 V 1981).
Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum vitae (22 II 1987).
Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych (8 IX 2008).
Karta Pracowników Służby Zdrowia (1995).
- Uzupełniająca:
Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań 1994.
Encyklopedia bioetyki. Red. A. Muszala. Radom 2009. (Wyd. II uzupełnione).
J. Wróbel. Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych. Kraków 1999.
T. Ślipko. Granice życia. Warszawa 1997.
J. Nagórny. Ekologiczna płaszczyzna troski o życie i zdrowie. RT 47:2000 z. 3 s. 124-125.
W. Bołoz. Życie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia bioetyczne. Warszawa 1997.