Pedagogika rodziny (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503SEM0055
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zakłada się znajomość w zakresie metodologicznego i merytorycznego opracowania problemu IV r. realizacja kolejnych etapów pracy seminaryjnej, V r. kontynuacja pisania pracy magisterskiej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Praca skupia się na metodologii badań pedagogicznych, wiedzy z przedmiotowych obszarów pedagogiki rodziny i poradnictwa pedagogicznego oraz formalnych aspektach pisania pracy. Realizowany indywidualnie przez studenta projekt badawczy umożliwia merytoryczne poznanie wybranej problematyki i metodologiczne opracowanie problemu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: metody dialogowe, metody problemowe.
Forma i warunki zaliczenia: realizacja kolejnych etapów pisania pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
: T. Pilch T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe,
Warszawa 2001.
Szczegółowa literatura przedmiotowa dotycząca problematyki pracy magisterskiej.