Kościelny proces karny (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10900-XXXX-0200WYK0022
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Kościelny proces karny
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Kościelny proces karny
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Słuchacze winni dysponować ogólną wiedzą o procesie kanonicznym (materia przedmiotu dotyczy procesu specjalnego) oraz wiedzą z zakresu kościelnego prawa materialnego (z uwagi na przedmiot dowodzenia w postępowaniu karnym). Przez poznanie przepisów dotyczących kanonicznych procedur karnych przygotowuje studentów do pełnienia różnych funkcji w kanonicznym procesie karnym.
CEL WYKŁADU: Poprzez znajomość zagadnień dotyczących kanonicznych procedur karnych w aktualnych przepisach Kościoła łacińskiego, przygotowanie studentów do praktycznego ich stosowania w poradnictwie prawnym lub w kościelnych procesach karnych.
w zakresie wiedzy: przekazanie wiedzy na temat kanonicznego procesu karnego zarówno w ujęciu historycznym, jak i w aktualnych przepisach prawnych. Studenci poznają poszczególne instytucje procesowe, podmioty i przedmiot postępowania karnego oraz procedury, możliwe do zastosowania, przy wymierzaniu lub deklarowaniu kar kanonicznych i środków karnych;
w zakresie postaw: zajęcia przyczyniają się do kształtowania świadomych postaw prawników - kanonistów odpowiedzialnych za zachowanie dyscypliny w Kościele i za sprawiedliwość w wymierzaniu bądź deklarowaniu sankcji karnych. Zdobycie takiej postawy jest możliwe dzięki wykładom opartym na licznych źródłach i literaturze tematu oraz aktywnemu uczestnictwu w zajęciach i studiowaniu akt procesowych;
w zakresie umiejętności: przygotowanie studentów do praktycznego stosowania poznanej wiedzy w poradnictwie prawnym oraz w kościelnych procesach karnych; zdobycie umiejętności prowadzenia przedprocesowych porad prawnych, pisania pism obrończych, prowadzenia twórczego i owocnego dialogu z innymi uczestnikami procesu karnego; przygotowuje słuchaczy do pełnienia funkcji, notariusza, sędziego, promotora sprawiedliwości oraz biegłego w kanonicznym procesie karnym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zarys rozwoju postępowania karnego w Kościele.
Wstępne pojęcia dotyczące procesu karnego.
Przedmiot kanonicznego procesu karnego.
Przesłanki kanonicznego postępowania karnego.
Oskarżenie i doniesienie o przestępstwie.
Dochodzenie wstępne: natura i czynności prawne.
Nagana sądowa oraz inne środki karne konieczne do ważnego wymierzenia cenzury.
Proces karno-sądowy.
Proces karno-administracyjny.
Środki odwoławcze: apelacja, rekurs.
Skarga sporna o naprawienie szkód wynikłych z przestępstwa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykład z elementami dyskusji oraz rozwiązywania kazusów; metoda historyczna oraz dogmatyczno – prawna; praca z tekstami źródłowymi i literaturą przedmiotu.
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: obecność na wykładzie, egzamin.
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin ustny.
KRYTERIA ZALICZENIA: obecność, aktywność na wykładzie, wiedza pozytywna.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.A. G. Miziński, Natura, Przedmiot i Podmioty Dochodzenia Wstępnego w Kanonicznym Postępowaniu Karnym, „Prawo, Administracja, Kościół” 5(2001), s. 51-89.
2.A. G. Miziński, Czynności Prawne w Dochodzeniu Wstępnym Kanonicznego Postępowania Karnego, „Prawo, Administracja, Kościół” 6(2001), s. 119-158.
3.A. G. Miziński, Elementy Kanonicznego procesu karno-administracyjnego, „Roczniki Nauk Prawnych” tom XIII, zeszyt II (2003), s. 127-159.
4.A. G. Miziński, Normy własne kanonicznego procesu karno-sądowego, „Prawo, Administracja, Kościół” 2-3(10-11)/2002, s. 141-174.
5.T. Pawluk, Kanoniczny proces karny, Warszawa 1978.
6.J. Syryjczyk, Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, PK 34(1991), nn. 3-4, s. 147-163.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.A. G. Miziński, Wymierzanie kar dekretem pozasądowym – między normą a jej aplikacją, „Roczniki Nauk Prawnych” XVI, 1(2006), s. 219-243.
2.T. Pawluk, Z zagadnień kanonicznego postępowania karnego, „Studia Warmińskie” 8 (1971), s. 225-311.
3.T. Pawluk, „Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II”, t. IV, Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, Olsztyn 1990.