Literatura staropolska (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:09200-XXXX-04SEM0081
Kierunek studiów: Literaturoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest bezpośrednia pomoc w zredagowaniu rozpraw doktorskich przygotowywanych przez doktorantów, pogłębienie secjalistycznej wiedzy z zakresu historii literatury staropolskiej i historii kultury, kształtowanie umiejętności samodzielnego formułowania i rozwiązywania złożonych problemów badawczych. Doktorant, który zaliczył przedmiot, 1. ma pogłębioną i ugruntowaną wiedzę z zakresu problematyki przygotowywanej rozprawy doktorskiej, 2. potrafi umiejętnie korzystać z literatury związanej z przedmiotem rozprawy doktorskiej.3. definiuje w sposób pogłębiony pojęcia objęte rozprawą doktorską. 4. ma opanowany warsztat metodologiczny z zakresu literaturoznawstwa i nauk pokrewnych, potrzebny do przygotowania rozprawy doktorskiej.Ponadto uzyskał następujące umiejętności:1. potrafi planować postępowanie badawcze, formułować cele i założenia rozprawy doktorskiej,2. wykazuje samodzielność i dojrzałość naukową w gromadzeniu materiału badawczego, 3. opanował umiejętność swobodnego i tworczego korzystania z literatury naukowej polskiej i zagranicznej,4. potrafi w sposób pogłębiony analizować materiał badawczy.5. potrafi sporządzić pełną bibliografię przedmiotową i podmiotową6. rozwinął i pogłębił umiejętności związane z samodzielną redakcją tekstu naukowego. Ponadto rozwinął następujące kompetencje i postawy społeczne:1. w zakresie prowadzenia dyskusji naukowej i obrony własnego stanowiska,2. w zakresie współpracy z grupą,3. postępuje zgodnie z etyką pracy naukowej i poszanowaniem cudzej własności intelektualnej.
Wymagania wstępne
Doktorant powinien dysponować ugruntowaną wiedzą z zakresu historii literatury i kultury staropolskiej, historii Polski i powszechnej do końca XVIII w., posługiwać się specjalistyczną terminologią w tych dziedzinach wiedzy, a także wykazać się samodzielnością w formułowaniu problemów naukowych. Zalecana znajomość języka łacińskiego i przynajmniej jednego języka nowożytnego na poziomie B2+
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
· Lektura i analiza tekstów literackich, historycznoliterackich i metodologicznych
.· Eksploracja dostępnych baz danych i dzielenie się wiadomościami na temat zasobów sieci internetowej w obszarze zainteresowań doktorantów i kierownika seminarium
· Referowanie bieżących dokonań doktorantów-· Wspólna refleksja na temat bieżących inicjatyw naukowych doktorantów i pomoc w korekcie publikacji;
· Wymiana informacji na temat projektów naukowych i sympozjów.
Pomoce naukowe: tekst pisany, komputer, kserokopiarka
Treści programowe przedmiotu
Możliwe do prognozowego określenia treści programowe realizowane są podczas spotkań metodologicznych - jest ich maksymalnie cztery w roku, po dwa w każdym semestrze; treść pozostałych spotkań wiąże się ściśle z materiałami przygotowywanymi na bieżąco przez doktorantów.Spotkania metodologiczne:1. Wybór tematu rozprawy doktorskiej; formułowanie tezy i projektowanie struktury dysertacji.2. Bazy danych w badaniach nad literaturą dawną polską i obcą.3. Główne metodologie współczesnych badań nad literaturą staropolską.4. Komparatystyczne konteksty badań nad literaturą staropolską.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i przedstawianie referatów dotyczących wybranego obszaru badawczego oraz fragmentów przygotowywanych rozpraw doktorskich (w uzgodnieniu z uczestnikami seminarium i prowadzącym). Zaliczenie bez oceny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967.A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2006.E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. A. Borowski, Kraków 2009.Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, E. Sarnowska-Temeriusz, B. Otwinowska, Wrocław 1990.T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 2000J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1995.Cz. Hernas, Barok, Warszawa 2006Literatura uzupełniająca:A. Nowicka-Jeżowa, Barok polski. Między Europą a Sarmacją, Warszawa 2009-2011C. Backvis, Panorama poezji polskiej epoki baroku, red. A. Nowicka-Jeżowa, R. Krzywy, t. I-II, Warszawa 2003,J. Pelc, Literatura renesansu w Polsce, Warszawa 1994