Kościelne prawo administracyjne (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10900-XXXX-0200CWI0012
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Kościelne prawo administracyjne
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
CEL ĆWICZEŃ:
w zakresie wiedzy: zakłada się, że studenci mają podstawową wiedzę z kościelnego prawa administracyjnego z wcześniej już prowadzonych wykładów, studenci winni nabyć praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu urzędów administracyjnych w Kościele również pod kątem ewentualnej możliwości pracy w tychże urzędach.
w zakresie postaw: w realizacji treści dotyczących kościelnego prawa administracyjnego należy podkreślić istotę i znaczenie struktur administracyjnych Kościoła powszechnego i lokalnego.
w zakresie umiejętności: w ramach zajęć studenci nawiedzają agendy diecezjalne i zapoznają się w praktyce z ich funkcjonowaniem, istotnym jest kształtowanie umiejętności właściwej interpretacji poszczególnych instytucji administracyjnych w Kościele katolickim.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zagadnienia wstępne (podstawowe pojęcia administracji kościelnej)
Organizacja administracji kościelnej (zasady organizacji, centralne organy administracji, administracja w kościołach lokalnych
Kuria diecezjalna (struktura, urzędy, zadania, znaczenie)
Pojęcie i podział kościelnych aktów administracyjnych, zasady funkcjonowania administracji
Kościelna procedura administracyjna i jej zasady
Sprawiedliwość administracyjna (historia, rekurs hierarchiczny i jego skutki); odpowiedzialność administracji kościelnej
Kancelaria parafialna
Ogólne uwagi na temat pracy w kancelarii kurii diecezjalnej i kancelarii parafialnej
Spotkanie z pracownikami i zapoznanie się z pracą w kancelarii Kurii Metropolitalnej w Lublinie
Spotkanie z pracownikami i zapoznanie się z pracą w Wydziale Nauki Chrześcijańskiej Kurii Metropolitalnej w Lublinie
Spotkanie z pracownikami i zapoznanie się z pracą w Wydziale Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie
Spotkanie z pracownikami i zapoznanie się z pracą w Sądzie Metropolitalnym w Lublinie
Spotkanie z pracownikami i zapoznanie się z pracą w Archiwum Historycznym i Archiwum Metrykalnym Kurii Metropolitalnej w Lublinie
Inne agendy kurii diecezjalnej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: praca z KPK/1983; praca z pozakodeksowymi źródłami prawa kanonicznego, wizyta w urzędach Kurii diecezjalnej, możliwość rozmowy i dyskusji z pracownikami Kurii
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczęszczanie na zajęcia, przygotowanie wystąpienia na zadany temat
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie ustne
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna, aktywność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Kodeks Prawa Kanonicznego, Wyd. Pallotinum, Poznań 1984.
2.Jan Paweł II, Konst. Ap. Pastor Bonus o organizacji Kurii Rzymskiej z 28 czerwca 1988 roku, AAS 80 (1988) s. 841-912.
3.Jan Paweł II, Konst. Ap. Universi Dominici Gregis o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymskiego z 22 lutego 1996 roku, AAS 88 (1996) s. 305-343 (tekst polski: L'Osservatore Romano, Wydanie polskie, 5 (183) 1996, s. 4-17).
4.Jan Paweł II, List Motu proprio Apostolos suos o naturze teologicznej i prawnej Konferencji Biskupów z 21 maja 1998 roku, AAS 90 (1998) s. 641-658 (tekst polski: L'Osservatore Romano, Wydanie polskie, 1 (209) 1999, s. 17-25).
5.Z. Grocholewski, Posoborowy rozwój sprawiedliwości administracyjnej w Kościele. PAK 1:2000 s. 11-33.
6.E. Sztafrowski, Kuria Rzymska Jana Pawła II, PK 33 (1990) nr 1-2, s. 21-81.
7.E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego. T.II Warszawa 1985.
8.J. Krukowski, Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego. Lublin 1985.
9.M. Sitarz, Kolegium konsultorów, Lublin 1999.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Notatki z wykładów kościelnego prawa administracyjnego.
2.Inne pozakodeksowe źródła prawa kościelnego.