Normy generalne (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10900-XXXX-0200CWI0025
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Normy generalne
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Umiejscowienie Kodeksu Prawa Kanonicznego w historii prawa kościelnego, poznanie pozakodeksowych źródeł prawa kościelnego w wymiarze Kościoła powszechnego i lokalnego. Ugruntowanie wiedzy o podstawowych instytucjach prawa kanonicznego zawartych w I księdze Kodeksu Prawa Kanonicznego.
CEL ĆWICZEŃ:
w zakresie wiedzy: przyswojenie instytucji prawa kanonicznego w wymiarze praktycznego zastosowania w życiu Kościoła, ugruntowanie podstaw do dalszego studium prawa kanonicznego, w analizie norm prawnych kładzie się nacisk na praktyczne ich zastosowanie w życiu wspólnoty Kościoła
w zakresie postaw: w procesie realizacji treści dotyczących norm generalnych należy podkreślić istotę i znaczenie podstawowych instytucji prawa kanonicznego zdefiniowanych w pierwszej księdze KPK: normy generalne.
w zakresie umiejętności: nauka posługiwania się źródłami prawa kościelnego, zwłaszcza Kodeksem Prawa Kanonicznego; analiza i posługiwanie się w praktyce właściwą terminologią prawa kanonicznego, dlatego że normy generalne stanowią podstawę dla innych działów prawa kanonicznego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Analiza porównawcza KPK/1917 i KPK/1983
Analiza porównawcza norm generalnych w starym i nowym Kodeksie
Omówienie pozakodeksowych źródeł prawa kanonicznego
Ogólna charakterystyka KPK/1983 z perspektywy kanonów wstępnych (Kan. 1-6)
Ustawy kościelne
Problematyka interpretacji ustaw kościelnych
„Kanonizacja” prawa państwowego
Prawo zwyczajowe w Kościele
Dekrety ogólne oraz instrukcje
Dekrety i poszczególne nakazy
Reskrypty
Przywileje
Dyspensy
Statuty i przepisy porządkowe (próba wspólnego napisania statutów dla jakiejś kościelnej osoby prawnej)
Zapoznanie się z formami dekretów na podstawie pratyki Kurii Metropolitalnej w Lublinie
Pozycja kanoniczna osób fizycznych
Nauka liczenia pokrewieństwa i powinowactwa
Osoby prawne w Kościele
Akty prawne
Władza rządzenia
Urzędy kościelne
Formy prowizji kanonicznej
Formy wyborów w Kościele
Utrata urzędu kościelnego
Przedawnienie w Kościele
Obliczanie czasu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: praca z KPK/1917 i KPK/1983; praca z pozakodeksowymi źródłami prawa kanonicznego, praca z komentarzami do I księgi KPK
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczęszczanie na zajęcia, przygotowanie wystąpienia na zadany temat, zaliczenie kolokwiów
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie ustne z uwzględnieniem ocen z kolokwiów cząstkowych
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna, aktywność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Kodeks Prawa Kanonicznego, Wyd. Pallotinum, Poznań 1984.
2.Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, Wyd. Gaudium, Lublin 2002.
3.M. Sitarz, W. Kacprzyk, Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł. Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
4.J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tom I; Księga I, Normy ogólne. Wyd. Pallotinum, Poznań 2003.
5.T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T.I: Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1985.
6.E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego. T.I, Akademia Teologii Katolickiej Warszawa 1985.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Notatki z wykładów norm generalnych.
2.Pozakodeksowe źródła prawa kościelnego.
3.Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici. Red. K. Lüdicke, Bd. I: Allgemeine Normen, Münster 1984.