Teologia prawa kanonicznego (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10900-XXXX-0200CWI0056
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Teologia prawa kanonicznego
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Założeniem jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o sens i istotę funkcjonowania prawa kościelnego we wspólnocie Kościoła. Zajęcia mają ukazać teorię na tle realiów życia wspólnoty kościelnej w aktualnej rzeczywistości świata.
CEL ĆWICZEŃ:
w zakresie wiedzy: celem ćwiczeń jest uświadomienie uczestnikom ćwiczeń konieczności istnienia struktur prawnych w Kościele, ukazanie im podstaw teologicznych istnienia tychże struktur oraz przyswojenie podstawowych pojęć z tego zakresu
w zakresie postaw: w realizacji treści dotyczących teologii prawa kanonicznego należy podkreślić istotę i znaczenie potrzeby elementów teologicznych w lepszym zrozumieniu pojęć z zakresu prawa kanonicznego
w zakresie umiejętności: kształtowanie umiejętności krytycznej interpretacji pojęć kanonicznych w obszarze teologii, wyrabianie umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach o teologicznych podstawach prawa kanonicznego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wstęp historyczny do teologii prawa (koncepcje historyczne teologii prawa oraz poglądy autorów współczesnych)
Ontologiczne podstawy prawa kościelnego (idea sakramentalności Kościoła) słowo i sakrament jako czynniki kształtujące prawo kościelne
Definicja ustawy wg św. Tomasza i jej odniesienie do normy kanonicznej
Prawo kościelne a prawo świeckie
Poznanie rozumowe a poznanie teologiczne – odniesienie do prawa kanonicznego
Słowo i sakrament jako czynniki kształtujące prawo kościelne
Teologiczny wymiar prawa kościelnego (elementy prawa kościelnego, prawo Boże w prawie kościelnym, prawo w świetle nauki św. Pawła, prawny walor porządku moralnego w Kościele
Soborowa wizja Kościoła a prawo kanoniczne
Prawo kościelne jako prawo kanoniczne
Salus animarum suprema lex: słuszność kanoniczna, epikia, dyspensa
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: praca z literaturą na temat teologii prawa kanonicznego, zwłaszcza artykułami różnych autorów; dialog i dyskusja ze studentami na tematy ćwiczeń
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczęszczanie na zajęcia, przygotowanie wystąpienia na zadany temat
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie ustne
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna, aktywność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.R. Sobański, Zarys teologii prawa kościelnego, Warszawa 1973.
2.R. Sobański, Teoria prawa kościelnego, Warszawa 1992.
3.R. Sobański, Nauki podstawowe prawa kanonicznego. Teoria prawa kanonicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2001.
4.R. Sobański, Nauki podstawowe prawa kanonicznego. Teologia prawa kościelnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2001.
5.M. Żurowski, Wprowadzenie do teologii prawa kościelnego, PK 10 (1967) nr 1-2 s. 3-32.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Notatki z prowadzonych wykładów z tego przedmiotu.
2.P. Erdö, Theologie des kanonischen Rechtes, Münster 1999.
3.L. Gerosa, Prawo Kościoła, Wyd. Pallotinum, Poznań 1999 (szczególnie strony 7-148).
4.G. Ghirlanda, Wprowadzenie do prawa kościelnego, Wydawnictwo WAM, Kraków 1996.
5.M. Graulich, Unterwegs zu einer Theologie des Kirchenrechts, Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn-München-Wien-Zürich 2006.