Ustrój hierarchiczny Kościoła (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10900-XXXX-0200CWI0058
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Ustrój hierarchiczny Kościoła
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Zapoznanie studentów z normami prawnymi zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w Księdze II – „Lud Boży”, w kan. 330-572.
CEL ĆWICZEŃ:
w zakresie wiedzy: celem ćwiczeń z „Ustroju hierarchicznego Kościoła” jest zapoznanie studentów ze źródłami prawa powszechnego i partykularnego dotyczącymi kodeksowych obligatoryjnych i fakultatywnych podmiotów prawa występujących w Kościele powszechnym i partykularnym oraz ułatwienie przyswojenia wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu z tego przedmiotu;
w zakresie postaw: szacunek do instytucji kościelnych i porządku prawnego w Kościele;
w zakresie umiejętności: nabycie umiejętności posługiwania się źródłami prawa powszechnego i partykularnego oraz zapoznanie się z metodami pracy naukowej niezbędnej do prowadzenia samodzielnych badań naukowych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Biskup Rzymski i Kolegium Biskupów
Synod Biskupów
Kardynałowie Świętego Kościoła Rzymskiego
Kuria Rzymska
Legaci Biskupa Rzymskiego
Kościoły partykularne
Biskupi diecezjalni, koadiutorzy i pomocniczy
Sytuacje nadzwyczajne: sede impedita i sede vacante
Prowincje i regiony kościelne
Metropolici
Synody partykularne
Konferencje biskupów
Synod diecezjalny
Kuria diecezjalna
Rada kapłańska
Kolegium konsultorów
Kapituły kanoników
Rada duszpasterska
Proboszczowie
Wikariusze parafialni
Dziekani
Rektorzy kościołów i kapelani
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: analiza tekstów źródłowych, przygotowywanie referatów, dyskusja
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: końcowe – całościowe – ustne zaliczenie określonego materiału
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie na ocenę
KRYTERIA ZALICZENIA: wymogiem zaliczenia przedmiotu jest zdobycie niezbędnej wiedzy z wyznaczonego zakresu oraz nabycie umiejętności posługiwania się źródłami prawa, obecność na zajęciach, aktywność, zaliczenie kolokwium
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Lublin 2006.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Akta Konferencji Episkopatu Polski, 1998.
2.Ioannes Paulus PP. II, Constitutio apostolica Pastor bonus, 28.06.1988, AAS 80 (1988), pp. 841-912.
3.Ioannes Paulus PP. II, Constitutio apostolica Universi Dominici Gregis, 22.02.1996, AAS 88 (1996), pp. 305-343.
4.Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium Apostolorum Successores o pasterskiej posłudze biskupów, 22.02.2004, Kielce 2005.